Cанхүү, хөрөнгө оруулалт

  • Сайдын төсвийн багц, хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, зориулалтын дагуу зарцуулах, тайлагнах,
  • Ажил, үйлчилгээ, бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах үйл ажиллагаанд зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх