Олон нийтээр хэлэлцүүлж буй хуулийн төсөл

Д/д

Хуулийн төслийн нэр

Хуулийн төслийн

Хуулийн төслийн


1. Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссын тухай Шинэ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
2. Архив, албан хэргийн хөтлөлтийн тухай/Шинэ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
3. Патентын тухай /Шинэчилсэн найруулга/Шинэ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
4. Зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай /Шинэчилсэн найруулга/ /Шинэ/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
5. Барааны тэмдэг, газар зүйн заалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай /Шинэ/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
6. Эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
7. Хууль зүйн туслалцааны тухай хуулийн төсөл /Шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
8.

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
9.

Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах

10.

Нотариатын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Үзэл баримтлал - -
11. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
12. Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
13. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
14. Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
15. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
16. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
17. Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай /Шинэчилсэн найруулга  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
18. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
19. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний  хэрэгслийн эргэлтэнд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
20. Захиргааны ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хууль Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
21. Өмгөөллийн тухай    Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
22. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай /Шинэчилсэн найруулга/   Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
23. Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
24. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн төсөл /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
25. Согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны журмаар албадан эмчлэх тухай Үзэл баримтлал Танилцуулга
Дагаж гарах
26. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/ Үзэл баримтлал Танилцуулга 
Дагаж гарах
27. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл Үзэл баримтлал Танилцуулга Дагаж гарах
   

 

 

 

Та хуулийн төсөлтэй холбоотой саналаа tusul@mojha.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд