Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал авах

 

Д/д

Захиргааны хэм хэмжээний
актын төсөл

Актын төслийн танилцуулга

Санал өгөх
хаяг

Санал авч дуусах хугацаа

1 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэл өгөх, солилцох, барьцааны эрхийн мэдэгдлийг бүртгэж дугаар олгох, нийтэд нээлттэй байх болон статистикийн зориулалттай мэдээллийн төрлийг тогтоох журам Танилцуулга - 2017-02-20
2 МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХҮҮХДИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - 2017-02-25
3 ХОХИРОГЧИД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - 2017-02-27
4

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   /Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/

Танилцуулга

- 2017-03-13
5 ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ХИЙЛГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ ЖУРАМ Танилцуулга  Санал өгөх 2017-06-12
6 ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ Танилцуулга  Санал өгөх 2017-07-20
7 СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ДЭГЛЭМ, ЖУРАМ Танилцуулга  Санал өгөх 2017-07-20
8 ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ, ТҮҮНИЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ Танилцуулга  Санал өгөх  2017-07-22
9 ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Танилцуулга Санал өгөх  2017-07-22

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 261953 утааар лавлана уу

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд