Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөлд санал авах

 

Д/д

Захиргааны хэм хэмжээний
актын төсөл

Актын төслийн танилцуулга

Санал өгөх
хаяг

Санал авч дуусах хугацаа

1. ”НЭГ ИРГЭН - НЭГ БҮРТГЭЛ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Танилцуулга - Хугацаа дууссан
2. БҮХ НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН БОЛОВСРОЛЫН ХӨТӨЛБӨР Танилцуулга - Хугацаа дууссан
3. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэл өгөх, солилцох, барьцааны эрхийн мэдэгдлийг бүртгэж дугаар олгох, нийтэд нээлттэй байх болон статистикийн зориулалттай мэдээллийн төрлийг тогтоох журам Танилцуулга - Хугацаа дууссан
4. МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР ХҮҮХДИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
5. ХОХИРОГЧИД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
6.

ХҮН ХУДАЛДААЛАХТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР   /Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/

Танилцуулга

- Хугацаа дууссан
7. ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ ХИЙЛГЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЛАВЛАГАА ОЛГОХ ЖУРАМ Танилцуулга  - Хугацаа дууссан
8. ЭРХ ХЯЗГААРЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НӨХЦӨЛ, ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
9. СААТУУЛАХ БАЙРНЫ ДЭГЛЭМ, ЖУРАМ Танилцуулга  - Хугацаа дууссан
10. ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧИЙГ ЭРЭН СУРВАЛЖЛАХ, ТӨЛБӨР ТӨЛӨГЧ, ТҮҮНИЙ ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАЛААР ТӨЛБӨРТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЖУРАМ Танилцуулга - Хугацаа дууссан
11. ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

 

Танилцуулга - Хугацаа дууссан

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн 261953 утааар лавлана уу

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд