Санхүү, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Д/д

Ажилтнуудын нэрc

Хариуцах чиг үүрэг

Харилцах утас

E-Mail

1

Н.Цэвэлмаа

Хэлтсийн дарга

264285

tsevelmaa@mojha.gov.mn

2 Б.Болормаа Салбарын урсгал болон хөрөнгө оруулалтын зардлын гүйцэтгэл, мэдээ, тайлан, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, ТЕЗ-ийн санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 264258 bolormaa@mojha.gov.mn

3

А.Мөнхбаяр

Салбарын хөрөнгө оруулалтын төсөв, худалдан авах ажиллагаа, төрийн өмчийн эд хөрөнгийн харилцаа, салбарын төрийн өмчит үйлдвэрийн газруудын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

264258

munkhbayar@mojha.gov.mn

4

Х.Цогтбаатар

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төсөл, хөтөлбөрийн төлөвлөлт, хэрэгжилт, яамны аппаратын төсөв, санхүү, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

264258

tsogtbaatar@mojha.gov.mn

5

Г.Базаргүр

Салбарын урсгал төсвийн төлөвлөлт, хуваарилалт, хэлтсийн дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

264258

bazargur@mojha.gov.mn

6

Б.Ариунчимэг Салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн Төрийн сангийн төлбөр тооцоог хянаж баталгаажуулах, салбарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайланг гаргаж санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж баталгаажуулах, ЖМС-н тайлангийн зарцуулалт хянах

263508

ariunchimeg@mojha.gov.mn

 

7

Э.Лувсандорж

Салбарын төсвийн төвлөрүүлэн захирагч, төсвийн шууд захирагчийн Төрийн сангийн төлбөрийн гүйлгээг хүлээн авч хянаж, гүйлгээг дамжуулах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг шалгаж хүлээн авах

263508

luvsandorj@mojha.gov.mn

8

Л.Ундрах 

Яамны аппаратын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай санхүү, аж ахуйн үйлчилгээ үзүүлэх, үндсэн хөрөнгө, бараа материал, мөнгөн кассын үйл ажиллагаа хариуцсан нярав

264258

undrakh@mojha.gov.mn

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд