ХЗДХЯ-НЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭВ

ХЗДХЯ-НЫ ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН  САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ҮР ДҮНГЭЭР ТЭРГҮҮЛЭВ

Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилт, Төрийн албаны зөвлөлийн шийдвэр, “Хариуцлага үр дүнгийн жил”-ийн хүрээнд болон хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийг арилгуулах талаар зохион байгуулсан ажил, Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн үүрэг чиглэл, төрийн албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдол, төрийн албан хаагчийн ёс зүй, чиг үүргийн хэрэгжилтийн байдал зэргийг харгалзан Салбар зөвлөлүүдийн 2017 оны үйл ажиллагаанд Төрийн албаны зөвлөлөөс үнэлгээ хийсэн билээ.

Тус үнэлгээгээр Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл үйл ажиллагааны үр дүнгээр тэргүүлж “Батламж” гардан авлаа.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд