Арьс үндсээр алагчлах үзлийн эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн талаархи илтгэлээ Монгол Улс НҮБ-д илгээгээд байна

“Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг устгах тухай олон улсын конвенци”-ийн 9-р зүйлд заасны дагуу гишүүн улсууд 2 жил тутам конвенцийн хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, ололт дэвшлийн талаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын газарт илтгэл хүргүүлж байх ёстой билээ. Монгол Улс 2006, 2008, 2010 онд хүргүүлэх байсан 19, 20, 21-р хамтатгасан илтгэлийг бүрэн эхээр нь монгол, англи хувилбараар танилцуулж байна.

---oOo---

REPORT SUBMITTED BY THE STATE PARTY UNDER ARTICLE 9 OF THE CONVENTION /Англи хувилбар/

КОНВЕНЦИД НЭГДЭН ОРСОН УЛСЫН 9 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛД ЗААСАН ИЛТГЭЛ /Монгол хувилбар/

 

 

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд