Газар, хэлтсийн дарга нарыг томилов

            Төрийн албаны тухай хуулийн 17.1,17.6, Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоол/дүгнэлт/, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 25.5-д заасныг үндэслэн тус яамны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дарга, Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дарга болон Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга нарыг тус тус Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар томилов.

 

            Мөн Төрийн албаны тухай хуулийн  17.1,17.6, Төрийн албаны зөвлөлийн Хууль зүйн яамны дэргэдэх салбар зөвлөлийн тогтоол/дүгнэлт/, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 25.5-д заасныг үндэслэн тус яамны Санхүү, эдийн засгийн хэлтсийн даргыг Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар томилов.

 

 

_____________оОо____________

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд