ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ 2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
Хугацаа: 2015.06.30
ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015.01.01 2015.06.30
1 МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ  6,475.00  1,186,154,752.00
2 Кассанд байгаа бэлэн мөнгө  6,475.00  3,000,385.00
3 Төгрөг / ЖМС  -    1,500,000.00
4 Төгрөг / ЖМС /арилжааны банк/  6,475.00  1,500,385.00
5 Банкинд байгаа бэлэн мөнгө /төгрөгөөр/  (0.00)  1,183,154,367.00
6 Төсөвт байгууллагын харилцах /төгрөгөөр/  -    710,651,649.39
7 Нэмэлт санхүүжилтийн харилцах /төгрөгөөр/  (0.00)  472,502,717.61
11 АВЛАГА  33,255,500.00  (0.00)
13 Бусад авлага  33,255,500.00  (0.00)
14 УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР  157,988,013.00  50,743,839.00
16 Урьдчилж гарсан зардал  157,988,013.00  50,743,839.00
17 БАРАА МАТЕРИАЛ  92,771,299.68  73,968,883.30
21 Хангамжийн материал  92,771,299.68  73,968,883.30
25 ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН  284,021,287.68  1,310,867,474.30
26 ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ  20,545,520,791.00  20,694,087,103.91
28 Биет хөрөнгө  20,529,582,691.00  20,680,649,078.93
29 Барилга, байгууламж  876,285,060.00  876,285,060.00
30 Хуримтлагдсан элэгдэл  (791,577,536.80)  (798,879,912.28)
31 Авто тээврийн хэрэгсэл  234,308,758.74  372,906,365.00
32 Хуримтлагдсан элэгдэл  (173,822,607.13)  (179,079,956.03)
33 Машин, тоног төхөөрөмж  498,784,744.88  556,286,103.80
34 Хуримтлагдсан элэгдэл  (233,112,614.70)  (259,674,356.07)
35 Тавилга, аж ахуйн эд хогшил  250,425,848.30  254,545,390.70
36 Хуримтлагдсан элэгдэл  (138,882,276.69)  (148,912,930.59)
42 Номын фонд  13,388,154.40  13,388,154.40
43 Бусад үндсэн хөрөнгө  4,150,580.00  4,150,580.00
44 Хуримтлагдсан элэгдэл  (4,132,580.00)  (4,132,580.00)
45 Дуусаагүй барилга, байгууламж  19,993,767,160.00  19,993,767,160.00
46 Биет бус хөрөнгө  15,938,100.00  13,438,024.98
47 Програм хангамж  29,075,600.00  29,075,600.00
48 Хасагдуулга  (13,137,500.00)  (15,637,575.02)
52 ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН  20,545,520,791.00  20,694,087,103.91
53 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН  20,829,542,078.68  22,004,954,578.21
69 Засгийн газрын оруулсан капитал  535,355,550.53  535,355,550.53
70 Өмнөх үеийн үр дүн  20,206,488,369.98  20,206,590,560.53
72 Дахин үнэлгээний зөрүү  87,392,871.94  87,290,681.39
73 ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН  20,829,236,792.45  20,829,236,792.45
74 ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН  20,829,236,792.45  20,829,236,792.45


САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

Хугацаа: 2015.06.30
ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015.06.30
1 ТУСЛАМЖ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ОРЛОГО
2 Урсгал   1,720,777,800.00
3 Улсын төсвөөс   3,755,935,871.02
10 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   2,035,158,071.02
13 ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс   2,035,158,071.02
18 Бараа, үйлчилгээний орлого          4,251,358.00
21 Дансны орлого          4,251,358.00
22 Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого          4,251,358.00
27 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)   3,760,187,229.02
28 БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ   2,717,679,163.13
29 АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ      660,104,223.61
30 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      589,571,223.61
31 Цалин      495,487,920.00
33 Унаа хоолны хөнгөлөлт        92,129,104.00
35 Гэрээтийн цалин          1,954,199.61
36 Нийгмийн хамгааллын шимтгэл        70,533,000.00
37 Тэтгэвэр болон тэтгэмжийн шимтгэл        57,708,600.00
38 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл        44,884,800.00
39 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          5,129,400.00
40 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл          6,412,200.00
41 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл          1,282,200.00
42 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж        12,824,400.00
43 Тогтмол зардал        36,056,294.00
44 Гэрэл цахилгааны зардал        11,937,240.00
45 Түлш, халаалтын зардал        23,065,671.00
46 Цэвэр, бохир усны зардал          1,053,383.00
48 Хангамж, бараа материалын зардал        73,640,952.28
49 Бичиг хэргийн материал        14,506,282.00
50 Тээвэр, шатахууны зардал        12,680,000.00
51 Шуудан холбоо интернетийн төлбөр        15,944,200.00
52 Ном, хэвлэлийн зардал          1,243,500.00
54 Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс        29,266,970.28
60 Эд хогшил, урсгал засварын зардал          8,683,500.00
64 Урсгал засвар          8,683,500.00
65 Томилолт, зочны зардал          8,012,660.00
66 Гадаад томилолтын зардал          3,613,660.00
67 Дотоод томилолтын зардал          3,281,600.00
68 Гадаадын зочны зардал          1,117,400.00
69 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж      136,827,803.00
70 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил үйлчилгээний төлбөр хураамж      128,738,437.00
72 Даатгалын үйлчилгээний төлбөр          3,400,000.00
73 Тээврийн хэрэгслийн татвар             500,000.00
76 Газрын төлбөр          4,183,276.00
77 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж  6,090.00
79 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   1,794,353,730.24
80 Бусад зардал   1,702,392,633.41
81 Хичээл сургалт, үйлдвэрлэлийн дадлагын зардал          2,746,600.00
82 Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдол        89,214,496.83
94 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ        26,436,718.00
97 Бусад урсгал шилжүүлэг        26,436,718.00
100 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал        12,621,018.00
105 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал        13,815,700.00
120 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН   2,744,115,881.13
121 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН   1,016,071,347.89
122 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО  -  
124 Үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдсаны олз      160,319,444.50
125 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН      160,319,444.50
126 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ  -  
127 Үндсэн хөрөнгө худалдсаны гарз             978,292.86
130 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН             978,292.86
131 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН   1,175,412,499.53


МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН
Хугацаа: 2015.06.30
ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015.06.30
1 Тусламж, санхүүжилтын орлого   3,789,191,371.02
2 Улсын төсвөөс   1,720,777,800.00
3 Урсгал   1,720,777,800.00
9 Тусламжийн орлого  -  
10 Нэмэлт санхүүжилтийн орлого   2,068,413,571.02
11 Төрийн болон орон нутгийн өмчит бус этгээдээс авсан хандив тусламж        33,255,500.00
13 ЗГНХ, Засаг даргын нөөц хөрөнгө түүнтэй адилтгах ангилагдаагүй нөөц хөрөнгөнөөс   2,035,158,071.02
14 Дээд шатны төсвийн захирагчаас төсөвт тусгагдсан төсвөөс доод шатны төсвийн захи  -  
17 Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн санхүүжилт  -  
18 Бараа, үйлчилгээний орлого          4,251,358.00
20 Төсөвт байгууллагын ажил, үйлчилгээний орлого          4,251,358.00
22 Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого  -  
25 Бусад орлого          4,251,358.00
27 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)   3,793,442,729.02
28 БАРАА АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ   2,580,857,734.02
29 Ажиллагчидтай холбогдсон зардал      660,104,223.61
30 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      589,571,223.61
31 Цалин      495,487,920.00
33 Унаа хоолны хөнгөлөлт        60,440,500.00
35 Гэрээтийн цалин        33,642,803.61
36 Ажил олгочоос нийгтийн даатгалд төлөх шимтгэл        70,533,000.00
37 Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл        44,884,800.00
38 Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл          5,129,400.00
39 ҮОМШ өвчний даатгалын шимтгэл          6,412,200.00
40 Ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл          1,282,200.00
41 Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж        12,824,400.00
42 Бараа үйлчилгээний урсгал зардал   1,920,753,510.41
43 Байр ашиглалтай  холбоотой тогтмол зардал        36,056,294.00
44 Гэрэл цахилгааны зардал        11,937,240.00
45 Түлш, халаалтын зардал        23,065,671.00
46 Цэвэр, бохир усны зардал          1,053,383.00
48 Хангамж, бараа материалын зардал         42,562,020.00
49 Бичиг хэрэг          9,901,200.00
50 Тээвэр, шатахуун        12,000,000.00
51 Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр        15,944,200.00
52 Ном, хэвлэл          1,243,500.00
54 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс          3,473,120.00
59 Эд хогшил, урсгал засварын зардал        10,155,500.00
63 Урсгал засвар        10,155,500.00
64 Томилолт, зочны зардал          8,012,660.00
65 Гадаад албан томилолт          3,613,660.00
66 Дотоод албан томилолт          3,281,600.00
67 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах          1,117,400.00
68 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж      136,827,803.00
69 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний төлбөр хураамж      128,738,437.00
71 Даатгалын үйлчилгээ          3,400,000.00
72 Тээврийн хэрэгслийн татвар             500,000.00
75 Газрын төлбөр          4,183,276.00
76 Банк санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний  хураамж                 6,090.00
78 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   1,687,139,233.41
79 Бараа үйлчилгээний бусад зардал   1,684,392,633.41
80 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлаг хийх          2,746,600.00
91 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ        26,436,718.00
95 Бусад урсгал шилжүүлэг        26,436,718.00
98 Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал        12,621,018.00
103 Нэг удаагийн тэтгэмж шагнал урамшуулал        13,815,700.00
104 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II)   2,607,294,452.02
105 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)   1,186,148,277.00
106 Хөрөнгийн орлого  -  
123 САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ  -  
131 Засгийн газрын бондын үндсэн төлбөр  -  
132 Засгийн газрын үнэт цаасны үндсэн төлбөр  -  
134 НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ   1,186,148,277.00
135 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл                 6,475.00
136 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл   1,186,154,752.00


ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
Хугацаа: 15.06.30
  ҮЗҮҮЛЭЛТ Засгийн газрын оруулсан капитал Дахин үнэлгээний нөөц Хуримтлагдсан үр дүн Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн
0 ДАНС 510101+510102 5104 510301+510302  
2    -    -    -    -  
3 2014 оны 1-р сарын 1-ээрх үлдэгдэл  -    -    -    -  
4 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт  -    -    -    -  
5 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл  -    -    -    -  
6 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт  -    -    -    -  
7 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт  -    -    -    -  
8 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз  -    -    -    -  
9 Тайлант үеийн үр дүн  -    -    -    -  
11 2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл  535,355,550.53  87,392,871.94  20,206,488,369.98  20,829,236,792.45
12 Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт  -    -    102,190.55  102,190.55
13 Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл  535,355,550.53  87,392,871.94  20,206,590,560.53  20,829,338,983.00
14 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт  -    (102,190.55)  -    (102,190.55)
15 Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний бууралт  -    -    -    -  
16 Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз  -    -    -    -  
17 Тайлант үеийн үр дүн  -    -    1,175,412,499.53  1,175,412,499.53
18 2015 оны 6-р сарын 30-ээрх үлдэгдэл  535,355,550.53  87,290,681.39  21,382,003,060.06  22,004,649,291.98


1

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
Хугацаа: 2015.06.30
ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГҮЙЦЭТГЭЛ
2015.06.30
ЗӨРҮҮ Хувь
1 I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН  4,523,808,800.00  2,607,288,362.02  1,916,520,437.98  57.63
2 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН  4,523,808,800.00 2,607,288,362.02  1,916,520,437.98  57.63
3 IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН  2,548,608,800.00  2,607,288,362.02  (58,679,562.02)  102.30
4 Бараа, үйлчилгээний зардал   2,428,467,500.00  2,580,851,644.02  (152,384,144.02)  106.27
5 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил  641,208,800.00  589,571,223.61  51,637,576.39  91.95
6 Үндсэн цалин  499,659,700.00  495,487,920.00  4,171,780.00  99.17
8 Унаа, болон бусад нөхөн олговор  63,948,100.00  60,440,500.00  3,507,600.00  94.51
10 Гэрээтийн цалин  77,601,000.00  33,642,803.61  43,958,196.39  43.35
11 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл  70,533,000.00  70,533,000.00  -    100.00
12 Тэтгэврийн даатгал  44,884,800.00  44,884,800.00  -    100.00
13 Тэтгэмжийн даатгал  5,129,400.00  5,129,400.00  -    100.00
14 ҮОМШӨ ний даатгал  6,412,200.00  6,412,200.00  -   100.00
15 Ажилгүйдлийн даатгал  1,282,200.00  1,282,200.00  -   100.00
16 Байгууллага төлөх ЭМД ийн хураамж  12,824,400.00  12,824,400.00  -   100.00
17 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал  245,404,800.00  36,056,294.00  209,348,506.00  14.69
18 Гэрэл цахилгаан  81,610,800.00  11,937,240.00  69,673,560.00 14.63
19 Түлш, халаалт  116,182,800.00  23,065,671.00  93,117,129.00 19.85
20 Цэвэр, бохир ус  47,611,200.00  1,053,383.00  46,557,817.00 2.21
22 Хангамж, бараа материалын зардал  91,676,000.00 42,562,020.00  49,113,980.00  46.43
23 Бичиг хэрэг  14,878,800.00  9,901,200.00  4,977,600.00  66.55
24 Тээвэр (шатахуун)  12,000,000.00  12,000,000.00  -   100.00
25 Шуудан  холбоо  22,915,000.00  15,944,200.00  6,970,800.00  69.58
26 Ном хэвлэл авах  1,882,000.00  1,243,500.00  638,500.00  66.07
28 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, аж ахуйн эд зүйлс  40,000,200.00  3,473,120.00  36,527,080.00  8.68
33 Эд хогшил худалдан авах  276,977,600.00  10,155,500.00  266,822,100.00  3.67
34 Багаж, техник, хэрэгсэл  40,000,200.00  -    40,000,200.00  -  
35 Тавилга  200,000,000.00  -    200,000,000.00  -  
36 Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл  16,740,000.00  -    16,740,000.00  -  
37 Урсгал засвар  20,237,400.00  10,155,500.00  10,081,900.00  50.18
38 Томилолт, зочны зардал  14,153,000.00  8,012,660.00  6,140,340.00  56.61
39 Гадаад албан томилолт  5,997,600.00  3,613,660.00  2,383,940.00  60.25
40 Дотоод албан томилолт  2,915,400.00  3,281,600.00  (366,200.00) 112.56
41 Зочин төлөөлөгч хүлээн авах  5,240,000.00  1,117,400.00  4,122,600.00  21.32
42 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр  182,603,400.00  136,821,713.00  45,781,687.00  74.93
42 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж  151,422,400.00  128,738,437.00  22,683,963.00  85.02
43 Даатгалын үйлчилгээ  3,400,000.00  3,400,000.00  -   100.00
44 Тээврийн хэрэгслийн татвар  500,000.00  500,000.00  -   100.00
46 Мэдээллийн технологийн зардал  22,500,000.00  -    22,500,000.00  -  
47 Газрын төлбөр  4,781,000.00  4,183,276.00  597,724.00  87.50
50 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  905,910,900.00 1,687,139,233.41  (781,228,333.41) 186.24
51 Бараа үйлчилгээний бусад зардал  902,811,100.00 1,684,392,633.41  (781,581,533.41) 186.57
52 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх  3,099,800.00  2,746,600.00  353,200.00 88.61
56 ТАТААС  120,141,300.00  26,436,718.00  93,704,582.00  22.00
63 Бусад урсгал шилжүүлэг  120,141,300.00  26,436,718.00  93,704,582.00  22.00
66 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал  100,509,900.00  12,621,018.00  87,888,882.00  12.56
71 Нэг удаагийн тэтгэмж урамшуулал  19,631,400.00  13,815,700.00  5,815,700.00  70.38
73 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ  1,975,200,000.00  -    1,975,200,000.00  -  
74 Барилга байгууламж  1,975,200,000.00  -    1,975,200,000.00  -  
87 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР  2,548,608,800.00 1,725,029,158.00  823,579,642.00  67.69
94 Бусад орлого -    4,251,358.00  (4,251,358.00)  -  
96 Төсвөөс санхүүжих  2,548,608,800.00 1,720,777,800.00  827,831,000.00  67.52
104 Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл  -    6,475.00  (6,475.00)  -  
105 Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл  -    1,186,154,752.00  (1,186,154,752.00)  -  
106 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1
 - 
 -  
107 АЖИЛЛАГСАД БҮГД   116.00  98.00  18.00  84.48
108 Удирдах ажилтан  10.00  10.00  -   100.00
109 Гүйцэтгэх ажилтан  91.00  73.00  18.00 80.22
110 Үйлчлэх ажилтан  15.00  15.00  -   100.00


Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд