ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦЫН 2016 ОНЫ УИХ-Д ӨРГӨН БАРИГДСАН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төсөв /мян.төг/
ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД 347,467,218.7
                     НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 347,467,218.7
                          УРСГАЛ ЗАРДАЛ 365,833,518.7
                               БАРААҮ, ЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 346,761,797.2
                                    Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 225,612,483.6
                                              Їндсэн цалин 192,008,364.8
                                              Нэмэгдэл 22,035,604.4
                                              Унаа хоолны Хєнгєлєлт 3,062,249.0
                                              Урамшуулал 582,239.5
                                              Гэрээт ажлын цалин 7,924,025.9
                                    Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 14,551,113.4
                                              Тэтгэврийн даатгал 7,179,386.0
                                              Тэтгэмжийн даатгал 821,892.7
                                              ЇОМШ-ний даатгал 1,049,452.1
                                              Ажилгїйдлийн даатгал 233,787.3
                                              Эрїїл мэндийн даатгал 5,266,595.3
                                    Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 15,873,421.6
                                              Гэрэл, цахилгаан 5,390,750.8
                                              Тїлш, халаалт 8,222,719.9
                                              Цэвэр, бохир ус 1,397,791.0
                                              Байрны тїрээс 862,159.9
                                    Хангамж, бараа материалын зардал 16,053,899.2
                                              Бичиг хэрэг 1,460,257.6
                                              Тээвэр, шатахуун 11,548,533.7
                                              Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 1,374,692.4
                                              Ном, хэвлэл 244,911.5
                                              Хог хаягдал зайлуулах, хортон мэрэгчдийн устгал, ариутгал 53,997.8
                                              Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, ахуйн эд зїйлс 1,371,506.2
                                    Нормативт зардал 31,699,025.7
                                              Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 1,285,069.4
                                              Хоол, хїнс 17,404,970.6
                                              Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл 13,008,985.7
                                    Эд хогшил, урсгал засварын зардал 5,769,014.0
                                              Багаж, техник, хэрэгсэл 2,044,037.1
                                              Тавилга 677,777.6
                                              Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл 360,992.6
                                              Урсгал засвар 2,686,206.7
                                    Томилолт, зочны зардал 1,502,428.7
                                              Гадаад албан томилолт 33,167.0
                                              Дотоод албан томилолт 1,387,837.5
                                              Зочин тєлєєлєгч хїлээн авах 81,424.2
                                    Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 27,668,631.8
                                              Бусдаар гїйцэтгїїлсэн бусад нийтлэг ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 22,178,077.5
                                              Аудит, баталгаажуулалт, зэрэглэл тогтоох 69,214.0
                                              Даатгалын їйлчилгээ 769,100.5
                                              Тээврийн хэрэгслийн татвар 206,828.9
                                              Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо 88,338.6
                                              Мэдээллийн технологийн їйлчилгээ 639,770.5
                                              Газрын тєлбєр 140,209.3
                                              Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж 280.0
                                              Улсын мэдээллийн маягт хэвлэх, бэлтгэх 3,576,812.5
                                    Бараа їйлчилгээний бусад зардал 8,031,779.2
                                              Бараа їйлчилгээний бусад зардал 6,545,318.5
                                              Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага хийх 1,486,460.7
                               УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 19,071,721.5
                                    Засгийн газрын урсгал шилжїїлэг 512,181.8
                                              Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг 452,966.3
                                              Засгийн газрын гадаад шилжїїлэг 59,215.5
                                    Бусад урсгал шилжїїлэг 18,559,539.7
                                              Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 1,479,978.6
                                              Тєрєєс иргэдэд олгох тэтгэмж, урамшуулал 318,014.4
                                              Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны хєнгєлєлт 199,053.0
                                              Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 9,231,445.5
                                              Хєдєє орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчдад тєрєєс їзїїлэх дэмжлэг 7,331,048.2
                                              Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 0.0
                          ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 3,810,800.0
                                              Барилга байгууламж 2,394,600.0
                                              Их засвар 186,000.0
                                              Тоног тєхєєрємж 1,230,200.0
                          ЭPГЭЖ ТЄЛЄГДЄХ ТЄЛБЄРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ -22,177,100.0
                                              Эргэж тєлєгдєх зээл -22,177,100.0
                     ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 347,467,218.7
                          Улсын тєсвєєс санхїїжих 352,409,194.8
                                              Улсын тєсвєєс санхїїжих 352,409,194.8
                          Нийгмийн даатгалын сангийн тєсвєєс санхїїжих 962,500.0
                                              Эрїїл мэндийн даатгалын сангаас санхїїжих 962,500.0
                          Тєсєвт байгууллагын їйл ажиллагаанаас 16,272,623.9
                                              Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 10,855,479.2
                                              Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих 5,417,144.7
                          Бусад эх їїсвэр -22,177,100.0
                                              Тєсєв болон дамжуулан зээлдїїлсэн зээлээс эргэж тєлєгдєх -22,177,100.0
                     ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 48,990.0
                          БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 282.0
                                              Тєсвийн байгууллага 282.0
                          АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 24,354.0
                                              Удирдах ажилтан 605.0
                                              Гїйцэтгэх ажилтан 19,753.0
                                              Їйлчлэх ажилтан 2,219.0
                                              Гэрээт ажилтан 1,777.0
                          ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 24,354.0
                                              Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 2,016.0
                                              Тєрийн тусгай албан хаагч (ТТ) 19,374.0
                                              Ажлын албаны албан хаагч (АА) 1.0
                                              ШУ-ны салбарын тєрийн їйлчилгээний албан хаагч (ТЇШУ) 14.0
                                              Эрїїл мэндийн салбарын тєрийн їйлчилгээний албан хаагч (ТЇЭМ) 109.0
                                              Тєрийн їйлчилгээний бусад албан хаагч (ТЇ) 1,673.0
                                              Гэрээт ажилтан 1,166.0
                                              Улс тєрийн албан хаагч (УТ) 1.0

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд