3 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

3 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүйн яаманд иргэд, байгууллагаас нийт 65  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 32 буюу  49.2%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  33 буюу 50.8 % нь хяналтад байна. Засгийн газрын санал, хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс  өргөдөл 1, гомдол 2,  шүүмжлэл 2, санал хүсэлт 6 ирсэн байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд