4 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

4 дүгээр сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүйн яаманд иргэд, байгууллагаас 65  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 40  буюу  61.5%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  25 буюу 38.5 % нь хяналтад байна. Засгийн газрын санал, хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс  гомдол 13,  шүүмжлэл 1, санал, хүсэлт 17 ирсэний 23 санал хүсэлт хариу өгч, 8 санал хяналтад байна.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд