5 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

5 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүйн яаманд 2016 оны 5 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 63  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 30  буюу  47.6%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  32 буюу 52.4 % нь хяналтад байна. Засгийн газрын санал хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс 4 санал, хүсэлт ирүүлсэн байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд