6 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

6 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүйн яаманд 2016 оны 6 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 72  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 30  буюу  41.7%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  42 буюу 58.3 % нь хяналтад байна. Засгийн газрын санал хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс 14 санал, хүсэлт ирүүлснээс шүүмжлэл 1, гомдол 4, санал, хүсэлт 9 байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд