7 дугаар сарын өргөдөл, гомдлын мэдээ

2016 оны 7 дугаар сард Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд иргэд, байгууллагаас 34  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 25  буюу  73.5%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  9 буюу 26.5 % нь хяналтад байна. Засгийн газрын санал хүсэлт хүлээн авах 11-11 төвөөс 4 санал, хүсэлт ирүүлсэн байна.

 

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд