Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2016 оны 3 дугаар улирлын мэдээ


2016 оны 3 дугаар улиралд Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас 287 өргөдөл, гомдол ирүүлсний 283 буюу 98.6 хувийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж, 4 буюу 1.4 хувь нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд