Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2016 оны 11 дүгээр сарын мэдээ

(2016.10.26-наас 11 сарын 25)

Хууль зүйн яаманд 2016 оны 11 сард иргэд, байгууллагаас нийт 101  өргөдөл, гомдол ирүүлснийг  хүлээн авч 38 буюу  37.6%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  63 буюу 62.4% нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд