Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2016 оны 12 дугаар сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2016 оны 12 сард иргэд, байгууллагаас 68 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 36  буюу  52.9%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж,  32 буюу 47.1% нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд