Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2017 оны 01 дүгээр сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оны 1 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас 69 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 20 буюу 29%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 49 буюу 71% нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд