Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2017 оны 02 дугаар сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оны 2 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 44 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 32 буюу 72.7%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 12  буюу 27.3% нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд