Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн 2017 оны 03 дугаар сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оны 3 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 39 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 6 буюу 15.4%-ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, 33 буюу 84.6% нь хяналтад байна.

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд