Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд хандаж иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл гомдлын 2017 оны 08 дугаар сарын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2017 оны 8 дугаар сард иргэд, байгууллагаас 45 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 26  буюу  57.8%-ийг шийдвэрлэн иргэн хариу хүргүүлж,  19 буюу 42.2% нь хяналтад байна.

 

 

 

Төрийн захиргааны удирдлагын газар

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд