ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТӨСӨЛ

Үргэлжлэх хугацаа: 3 дугаар шат 2014.05-2017.04

Санхүүжилтийн хэлбэр: Буцалтгүй тусламж

Санхүүжүүлэгч байгууллага: Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэг / хуучнаар  ХБНГУ-ын техникийн  хамтын ажиллагааны нийгэмлэг буюу  GIZ

Зорилго: Шүүх эрх мэдлийн байгууллага ба салбарын яамдууд хууль тогтоомжийн боловсруулалт болон хэрэгжилтийг сайжруулахад чиглэсэн аргачлал, арга  хэрэгсэл болон бүтэц, зохион байгуулалтыг нэвтрүүлэх.

Хүлээгдэж буй үр, дүн: Шүүх засаглал болон салбарын  яамд хууль тогтоох болон шүүн таслах үйл ажиллагааны арга барил, хэрэгсэл, бүтцийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байна.

Хамрах хүрээ: Хууль зүйн яам болон шүүх, прокурорын  байгууллагууд

Үйл ажиллагааны  чиглэл:

  •  Монгол Улсын эрх зүйн тогтолцоонд хуулийн шинэ норм, хэм хэмжээ тогтоох, тэдгээрийн чанарыг сайжруулах замаар бодит амьдралд хэрэгжих чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн судалгаа, дүн шинжилгээ хийх,
  •  Хууль тогтоомж, боловсруулах, тэдгээрийн чанар ба хэрэгжилтийг сайжруулах,
  • Хууль, эрх зүйн актуудыг чанаржуулах, шүүх засаглалын үйл ажиллагааны үр өгөөжийг дээшлүүлэх,
  • Тогтвортой байдлыг хангах шинэ арга  барил, хэрэгслийг боловсруулах

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд