ЭРХ ЗҮЙН БОЛОН ЗАХИРГААНЫ САЛБАРТ ДЭМЖЛЭГ ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ, ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ТӨСӨЛ

Үргэлжлэх хугацаа: 2015-2019 

Санхүүжилтийн хэлбэр: Буцалтгүй тусламж

Төсөв: Тус сангийн хувьд өөрийн зорилго, чиглэлийн хүрээнд төлөвлөгөө батлан өөрийн санхүүгийн нөөц бололцоонд тулгуурлан хэрэгжүүлдэг

Гүйцэтгэгч байгууллага: ХБНГУ-ын Хансс Зайделийн сан

Зорилго: Захиргааны болон Эрүүгийн эрх зүй, процессын эрх зүйн салбарыг улам боловсронгуй болгох, Захиргаа, эрүүгийн хэргийн шүүхийн сургагч багш нарыг бэлтгэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хорих ангид хүмүүжиж байгаа насанд хүрээгүйчүүдийг эргэн нийгэмшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

Хүлээгдэж буй үр дүн: Захиргааны болон Эрүүгийн эрх зүй, процессын эрх зүйн салбарыг улам боловсронгуй болгох, Захиргаа, эрүүгийн хэргийн шүүхийн сургагч багш нарыг бэлтгэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, хорих ангид хүмүүжиж байгаа насанд хүрээгүйчүүдийг эргэн нийгэмшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

Үйл ажиллагаа: Монгол Улсад өрнөж байгаа эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хууль, шүүх, гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллагуудад хуулийн төсөл  боловсруулах ажилд зөвлөгөө өгөх, Захиргааны хэргийн шүүхийг бэхжүүлэх, хууль зүйн салбарт социологийн судалгаа хийх, хуульчдыг давтан сургах, хуулийг нийт ард иргэдэд сурталчлах, хууль зүйн тулгамдсан асуудлаар олон улсын  симпозиум, семинар, бага хурлыг зохион байгуулах, хуульчдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг дэмжих зэрэг бусад олон арга хэмжээг түншлэгч байгууллагуудын хамт зохион явуулж байна.

Хамрах хүрээ: Үндсэн хуулийн цэц, Улсын дээд шүүх, Хууль зүйн яам, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, УИХ-ын Тамгын газар, МУИС-ын Хууль зүйн сургууль, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Удирдлагын академи, Монголын хуульчдын холбоо.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  • Захиргааны салбарын хууль тогтоомжуудад  эрх зүйн цэвэрлэгээ хийх
  • Захиргааны  хариуцлагын  тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулахад холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллах
  • Захиргаа ба эрүүгийн хэргийн шүүгч багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах
  • Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох

Хийж гүйцэтгэх ажил:

Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийх
Худалдааны бие даасан хуулийн хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх
Цагдаагийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх шинэ чиглэлээр төсөл эхлүүлэх
Хууль, тогтоомжийн сургалт, сурталчилгааг үргэлжлүүлэх

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд