ДЭД ЗӨВЛӨЛ

ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д

Чиг үүрэг

Байгуулсан шийдвэр / огноо

1

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

Хууль зүйн сайдын 2013 оны ... тушаал

2

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, архидан согтуурсны улмаас хүн амын эрүүл мэнд, нийгэмд учирч байгаа хор уршгийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санхүүжүүлэх 


  

3 Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах Хууль зүйн сайдын 2013.01.28-ны өдрийн А/11 тушаалаар бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталсан.

4

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.05.30-ны өдрийн А/56 тушаал

5

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.05.30-ны өдрийн А/57 тушаал

6

Согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.05.30-ны өдрийн А/58 тушаал

7

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.05.30-ны өдрийн А/59 тушаал

8

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Төрийн нарийн бичгийн даргын 2014.05.30-ны өдрийн А/60 тушаал

9

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/61 тушаал

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАР

Д/д

Чиг үүрэг

Байгуулсан шийдвэр / огноо

1

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах, мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

ХЗС-ын 2013 оны ... тушаал

2

Архидан согтуурахтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, архидан согтуурсны улмаас хүн амын эрүүл мэнд, нийгэмд учирч байгаа хор уршгийг арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санхүүжүүлэх 

Засгийн газрын 2012 оны 98 дугаар                         тогтоолын 20 дугаар хавсралт 

3

Насанд хүрээгүй хүмүүсийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/56 тушаал

4

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/57 тушаал

5

Согтуугаар үйлдэгдэх гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр архидан согтуурахтай тэмцэх ажлыг  зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/58 тушаал

6

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/59 тушаал

7

Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/60 тушаал

8

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах

ТНБД-ын 2014.05.30-ны өдрийн А/61 тушаал

Хэрэглэгч танд

Өргөдөл гомдол Facebook Twitter

Харъяа агентлаг, байгууллагууд