Гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр