ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНД 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил  Хугацаа Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам  Худалдан авах ажиллагаанд  мөрдөх хугацаа  ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА 
эхлэх  дуусах Үнэлгээний хороо байгуулах огноо  Тендер зарлах огноо  Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо  Гэрээ  дуусгавар болж дүгнэх огноо 
  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД                
  Хөрөнгө  оруулалтаас санхүүжих                 
  Цагдаагийн ерөнхий газар                 
  Хөрөнгө оруулалт                
  Шинэ                
1 Cумдын цагдаагийн кобан  /орон нутагт/             2015 2015 ХА  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.25 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
  III.Тоног төхөөрөмж                
  Шинэ                
2 Терроризмтой тэмцэх  тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, техник, галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/   2015 2015 ШГБ нууц  нууц  нууц  нууц  Цагдаагийн ерөнхий газар 
  Хууль сахиулахын их сургууль                 
  I.Хөрөнгө оруулалт                
  Шилжих                
1 Хичээлийн байрын барилга, гадна инженерийн байгууламж, ХТП, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013 2015 шилжих барилга        2015.12.10 Хууль сахиулахын их сургууль 
  Хууль зүйн яам                
  I.Хөрөнгө оруулалт                
  Шилжих                
1 Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2015 шилжих барилга        2015.12.20 Хууль зүйн яам 
2 Дүүргүүдийн прокурорын нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ 2013 2016 шилжих барилга        2016.12.20 Хууль зүйн яам 
  УРСГАЛ ЗАРДЛААС  САНХҮҮЖИХ                 
  Цагдаагийн ерөнхий газар                 
1 Цагдаагийн хувцас, хэрэглэл  2015 2015 ШГБ  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.25 2015.12.15 Цагдаагийн ерөнхий газар 
2 Цагдаа салбаруудад нүүрс нийлүүлэх 2015 2015 НТШ 2014.12.25 2015.04.01 2015.06.01 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
3 Цагдаа салбаруудад шатахуун нийлүүлэх 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.02.01 2015.03.15 2015.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар 
  Хил хамгаалах ерөнхий газар                 
1 Цэргийн дүрэмт болон  тусгай зориулалтын хувцасны материал  2014,12 2015,10 ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.09.25 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
2 Загварын патенттай ёслол, албаны болон хээрийн  дүрэмт хувцас хэрэглэл 2014,12 2015,11 ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
3 Цэргийн алба  хаагчдын дүрэмт болон тусгай зориулалтын  хувцас, хэрэглэл 2014,12 2015,11 ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.09.25 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
4 Хилийн отряд /анги/-уудын бие бүрэлдэхүүний угаалга,  ариун цэврийн материал, хөдөлмөр хамгаалалын нормын болон жижиг хувцас хэрэглэл, өмнөх оны өглөг  2014,12 2015,11 ШГБ  2014.12.15   2015.02.15 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
  Хувцас, хэрэглэлийн дүн       2014.12.15        
5 Хилд үүрэг гүйцэтгэж байгаа бие бүрэлдэхүүний хүнсний хэрэгцээний мал, мах бэлтгэх 2015,01 2015,11 ШГБ  2014.12.15   2015.04.25 2015.12.15 Хи хамгаалах ерөнхий газар 
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар                 
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 2015 ШГБ  2014.12.15   2015.03.10 2015.11.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, гутал, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 2015 ШГБ  2014.12.15   2015.03.10 2015.11.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
3 Хоригдогсдын цахим бүртгэлийн систем-ШШГЕГ 2015 2015 ШГБ  2014.12.15   2015.03.20 2015.10.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
4 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд тавилга, эд хогшил-ШШГЕГ 2015 2015 НТШ  2014.12.15 2015.02.10 2015.04.01 2015.10.01 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
5 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 2015 НТШ  2014.12.15 2015.02.10 2015.04.01 2015.10.01 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
6 Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэрэгцээнд гурил будаа нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 2015 НТШ  2014.12.15 2015.01.20 2015.03.20 2015.10.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
7 Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх-Хорих 401-р анги 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
8 Хорих 401-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
9 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
10 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
11 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
12 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
13 Хөвсгөл аймаг дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2015 2015 НТШ  2014.12.25 2015.01.05 2015.02.15 2015.12.10 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 
  Тахарын ерөнхий газар                 
1 Шатахуун 2015 2015 НТШ  2015.01.10 2015.01.15 2015.05.01 2015.12.12 Тахарын ерөнхий газар 
2 Нормын хувцас хэрэглэл 2015 2015 ШГБ  2015.01.10   2015.05.01 2015.07.01 Тахарын ерөнхий газар 
3 Багаж техник хэрэгсэл  2015 2015 НТШ  2015.01.10 2015.01.15 2015.05.01 2015.07.01 Тахарын ерөнхий газар 
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар                 
1 Иргэний үнэмлэхийн бэлдэц 2015 2015 ШГБ 2015.01.10 2015.01.15 2015.03.20 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
2 Үндэсний энгийн гадаад паспорт  2015 2015 ШГБ 2015.01.10   2015.03.20 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
3 Гэрчилгээ, үнэмлэх  2015 2015 ХТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
4 ХААТР   маягт, лавлагаа 2015 2015 ХТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
5 Дэвтэр хавтас 2015 2015 НТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
6 Мэдүүлэг, бусад маягт  2015 2015 НТШ 2015.01.10 2015.01.16 2015.04.28 2015.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 
  Хууль сахиулахын их сургууль                 
1 ХСИС-ийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас  хэрэглэл  2015 2015 ШГБ  2015.01.10     2015.12.20 Хууль сахиулахын их сургууль 
  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар                 
1 Албан хаагчдын өдөр тутмын хүрэм өмд авах 2015 2015 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
2 Албан хаагчдын өдөр тутмын срочкон цамц авах 2015 2015 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
3 Албан хаагчдын хагас түрийтэй хавар нарийн гутал авах 2015 2015 ШГБ  2015.01.05   2015.03.02 2015.04.06  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар  
4 Албан хаагчдын өвлийн гутал авах 2015 2015 ШГБ  2015.01.05   2015.03.10 2015.11.20  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий   газар