Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

Хууль зүйн сайдын багцын хэмжээнд 2015 онд улсын төсвийн хөрөнгөөр  хэрэгжүүлэх  төсөл арга  хэмжээ

д/д Төсөл арга хэмжээ  Төсөл  хэрэгжүүлэх хугацаа  Төсөвт өртөг  Гэрээний дүн  2015 оны төсөв  2015 оны санхүүжилт  Зөрүү 
  Хөрөнгө оруулалт      92 222,80         57 481,70    
  Цагдаагийн ерөнхий газар          3 197,0             3 197,0    
1 цагдаагийн кобаны барилга  2015       2 000,0             2 000,0    
2 Нууц  2015       1 197,0             1 197,0    
  Хууль сахиулахын их сургууль        37 025,8           22 269,7    
1 ХСИС-ийн 3000 сонсогчийн хичээлийн байрны дуусгалт, гадна инженерийн шугамын ажил, ХТП /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 2013-2015     37 025,8  37 025,8         22 269,7    
  Хууль зүйн яам        52 000,0           32 015,0    
1 Нууц   2013-2015     36 000,0           31 015,0    
2 Нууц   2013-2016     16 000,0             1 000,0