Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2014он/

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,

нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралт

Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт /2014он/

/Хуулийн 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.8 заалтын хүрээнд/

Төсвийн ерөнхийөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд

Төсвийн захирагчийн нэр: Хууль зүйн яам

/төгрөгөөр/

Д/д

ЭДИЙН ЗАСГИЙН АНГИЛАЛ

 Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл /өспсөн дүнгээр/

Хэтрэлт / хэмнэлт

 жилээр

тайлант үе /өссөн дүнгээр, зарцуулах эрх/

Дүн

Тайлбар

1

НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

11 821 202 400,00

10 026 015 237,00

9 779 503 511,50

246 511 725,50

Төсвийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл.Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрх хэсгийн 12.1.17 /төсвийн орлогын бүрдэлттэй уялдуулан мөнгөн хөрөнгийн  зохицуулалтын хүрээнд санхүүжилтийн болон зарцуулалтын эрхийг бууруулах;/, Засгийн газрын 2014 оны Төсвийг хэмнэлтийг горимд шилжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 147 дугаар тогтоол, Монгол Улсын 2014 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах тухай 291 дүгээр тогтоолын хүрээнд тус яамны төсвөөс 2,041.7 сая төгрөгийн санхүүжилтийн эрхийг бууруулсан.

2

УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

5 221 202 400,00

3 426 015 237,00

3 179 503 515,50

246 511 721,50

3

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ

5 097 053 400,00

3 329 480 237,00

3 085 561 937,50

243 918 299,50

4

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

1 590 086 900,00

1 517 768 500,00

1 405 730 907,00

112 037 593,00

5

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл

173 999 700,00

161 197 000,00

147 790 850,60

13 406 149,40

6

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал

199 964 800,00

199 461 920,00

83 350 251,00

116 111 669,00

7

Хангамж, бараа материалын зардал

271 162 300,00

175 130 850,00

175 129 154,30

1 695,70

 

8

Эд хогшил, урсгал засварын зардал

466 722 700,00

247 716 387,00

247 716 310,00

77

 

9

Томилолт, зочны зардал

75 143 200,00

59 327 700,00

59 208 200,00

119 500,00

 

10

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж

1 361 199 500,00

546 202 920,00

543 961 367,60

2 241 552,40

Баянзүрх дүүргийн шүүх, прокурорын барилга барих газрын асуудал шийдэгдээгүй тул газрын төлбөр зарцуулагдаагүй.

11

Бараа үйлчилгээний бусад зардал

958 774 300,00

422 674 960,00

422 674 897,00

63

 

12

ТАТААС

124 149 000,00

96 535 000,00

93 941 578,00

2 593 422,00

Төрийн албаны тухай хуулийн 30.4.2-т зааснаар өөрийн төрсөн нутагтаа очиж амраагүй тул ээлжийн амралтаар орон нутаг явах замын зардал зарцуулагдаагүй.

13

УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ

124 149 000,00

96 535 000,00

93 941 578,00

2 593 422,00

14

НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ

124 149 000,00

96 535 000,00

93 941 578,00

2 593 422,00

15

Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг

124 149 000,00

96 535 000,00

93 941 578,00

2 593 422,00

16

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

6 600 000 000,00

6 600 000 000,00

6 599 999 996,00

4

 

17

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

6 600 000 000,00

6 600 000 000,00

6 599 999 996,00

4

 

18

Барилга байгууламж

6 600 000 000,00

6 600 000 000,00

6 599 999 996,00

4

 

19

ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР :

11 821 202 400,00

9 779 503 511,50

9 779 503 511,50

                              –  

 

20

Улсын төсвөөс санхүүжих

11 821 202 400,00

9 779 503 511,50

9 779 503 511,50

                              –