ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох тухай журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягтын дагуу

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ 2015 ОНЫ БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ

 

Д/д Эдийн засгийн ангилал

Батлагдсан төсөв

жилээр

1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 35,974,371,200.0
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,959,371,200.0
3 БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,908,183,400.0
4 Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 1,503,358,100.0
5 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 155,013,500.0
6 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 444,335,700.0
7 Хангамж, бараа материалын зардал 186,385,900.0
8 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 353,954,700.0
9 Томилолт, зочны зардал 22,068,400.0
10 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 116,357,000.0
11 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,127,210,100.0
12 ТАТААС 50,687,800.0
13 УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 50,687,800.0
14 НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 50,687,800.0
15 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 50,687,800.0
16 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 32,015,000,000.0
17 ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 32,015,000,000.0
18 Барилга байгууламж 32,015,000,000.0
19 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 35,974,371,200.0
20 Улсын төсвөөс санхүүжих 35,974,371,200.0