Хууль зүйн яамны 2014 оны жилийн эцсийн аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлан

 

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

 2014 он 12 сар 31 өдөр                                                                                                /төгрөгөөр/

д/д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ӨМНӨХ ОН

ТАЙЛАНТ ОН

1

МӨНГӨ БА ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГӨ

20,293,088.00

2

АВЛАГА

(0.00)

33,255,500.00

3

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛСӨН ТӨЛБӨР

50,940,467.00

157,988,013.00

4

БАРАА МАТЕРИАЛ

129,442,928.54

92,771,299.68

5

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН

200,676,483.54

284,014,812.68

6

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

7

ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ

11,759,032,643.40

18,747,830,332.77

8

Дуусаагүй барилга, байгууламж

11,211,118,258.00

18,196,381,988.00

9

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГИЙН ДҮН

11,759,032,643.40

18,747,830,332.77

10

НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН

11,959,709,126.94

19,031,845,145.45

11

БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

28,000,868.00

12

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨРИЙН ДҮН

28,000,868.00

13

ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

11,931,708,258.94

19,031,845,145.45

14

ӨР ТӨЛБӨР, ЦЭВЭР ХӨРӨНГӨ/ӨМЧИЙН ДҮН

11,959,709,126.94

19,031,845,145.45

 

САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр                                                                                               /төгрөгөөр/

д/д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ӨМНӨХ ОН

ТАЙЛАНТ ОН

1

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО

2

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГЫН ДҮН (I)

7,139,444,280.90

15,490,082,725.75

3

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

4

АЖИЛЛАГЧИДТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРДАЛ

1,121,706,390.00

1,559,888,747.61

5

          Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил

1,005,674,972.00

1,411,566,033.00

6

          Бараа үйлчилгээний урсгал зардал

752,551,905.45

648,921,792.38

7

          Хөтөлбөр арга хэмжээний зардал

1,961,574,811.40

6,041,580,383.25

8

    НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ

87,511,860.00

134,254,428.00

9

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДЛЫН ДҮН

4,196,091,276.85

8,389,945,839.24

10

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

2,943,353,004.05

7,100,136,886.51

11

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГО

12

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ОРЛОГЫН ДҮН

8,425,012,648.68

13

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДАЛ

14

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС ЗАРДЛЫН ДҮН

43,349,281.25

15

    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НИЙТ ҮР ДҮН

11,325,016,371.48

7,100,136,886.51

 

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр                                                                                                        /төгрөгөөр/

д/д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ӨМНӨХ ОН

ТАЙЛАНТ ОН

1

Тусламж, санхүүжилтын орлого

7,138,725,280.90

 15,484,723,438.75

2

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ОРЛОГЫН ДҮН (I)

7,159,018,368.90

15,490,082,725.75

3

Ажиллагчидтай холбогдсон зардал

1,121,706,390.00

1,559,888,747.61

4

Бараа үйлчилгээний урсгал зардал

683,598,832.10

617,016,519.89

5

НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ЗАРДАЛ

87,511,860.00

134,528,678.00

6

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (II)

4,116,712,678.50

8,403,433,028.75

7

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (III)=(I)-(II)

3,042,305,690.40

7,086,649,697.00

8

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ЗАРДЛЫН ДҮН (V)

3,022,012,602.40

7,106,942,785.00

9

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ (VI)=(IV)-(V)

(3,022,012,602.40)

(7,106,942,785.00)

10

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

11

НИЙТ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

20,293,088.00

(20,293,088.00)

12

       Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

1,000.00

20,293,088.00

13

       Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл

20,293,088.00

 

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр                                                                                                          /төгрөгөөр/

д/д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Засгийн газрын оруулсан капитал

Дахин үнэлгээний нөөц

Хуримтлагдсан үр дүн

Засгийн газрын хувь оролцооны нийт дүн

1

2013 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл

535,355,550.53

87,392,871.94

11,308,959,836.47

11,931,708,258.94

2

Дахин илэрхийлсэн үлдэгдэл

535,355,550.53

87,392,871.94

11,308,959,836.47

11,931,708,258.94

3

Тайлант үеийн үр дүн

 

 

7,100,136,886.51

7,100,136,886.51

4

2014 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл

535,355,550.53

87,392,871.94

18,409,096,722.98

19,031,845,145.45

 

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

2014 он 12 сар 31 өдөр                                                                                                            /төгрөгөөр/

д/д

ҮЗҮҮЛЭЛТ

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ГҮЙЦЭТГЭЛ

Дүн

Хувь

1

I. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН

12,206,502,400.00

10,164,767,245.50

2,041,735,154.50

83.27

2

II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН

12,206,502,400.00

10,164,767,245.50

2,041,735,154.50

83.27

3

IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН

5,221,202,400.00

3,179,503,515.50

2,041,698,884.50

60.90

4

Бараа, үйлчилгээний зардал

5,089,621,400.00

3,080,261,449.50

2,009,359,950.50

60.52

5

Бараа, үйлчилгээний бусад зардал

3,325,534,800.00

1,526,739,691.89

1,798,795,108.11

45.91

6

Татаас ба урсгал шилжүүлэг

131,581,000.00

99,242,066.00

32,338,934.00

75.42

7

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

6,985,300,000.00

6,985,263,730.00

36,270.00

100.00

8

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР

5,221,202,400.00

3,179,503,515.50

2,041,698,884.50

60.90

9

Төсвөөс санхүүжих

5,221,202,400.00

3,174,144,228.50

2,047,058,171.50

60.79

10

Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл

11

Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл