ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМНЫ 2016 ОНЫ УИХ-Д ӨРГӨН БАРИГДСАН ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ Төсөв /мян.төг/
            Хууль зүйн яам 3,782,173.1
                                 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 3,782,173.1
                                      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 3,782,173.1
                                           БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 3,770,824.0
                                                Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,215,284.4
                                                          Үндсэн цалин 947,706.2
                                                          Унаа хоолны Хєнгєлєлт 127,896.8
                                                          Гэрээт ажлын цалин 139,681.4
                                                Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 133,681.3
                                                          Тэтгэврийн даатгал 85,069.8
                                                          Тэтгэмжийн даатгал 9,722.2
                                                          ҮОМШ-ний даатгал 12,152.9
                                                          Ажилгүйдлийн даатгал 2,430.6
                                                          Эрүүл мэндийн даатгал 24,305.8
                                                Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 109,300.8
                                                          Гэрэл, цахилгаан 42,506.4
                                                          Түлш, халаалт 51,948.3
                                                          Цэвэр, бохир ус 14,846.1
                                                Хангамж, бараа материалын зардал 191,337.1
                                                          Бичиг хэрэг 38,456.2
                                                          Тээвэр, шатахуун 13,350.0
                                                          Шуудан, холбоо, интернэтийн тєлбєр 39,893.9
                                                          Ном, хэвлэл 3,179.0
                                                          Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 96,458.0
                                                Эд хогшил, урсгал засварын зардал 83,703.5
                                                          Багаж, техник, хэрэгсэл 49,300.0
                                                          Урсгал засвар 34,403.5
                                                Томилолт, зочны зардал 54,310.4
                                                          Дотоод албан томилолт 33,649.2
                                                          Зочин тєлєєлєгч хүлээн авах 20,661.2
                                                Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний тєлбєр, хураамж 136,218.6
                                                          Бусдаар гүйцэтгүүлсэн бусад нийтлэг ажил, үйлчилгээний тєлбєр, хураамж 77,151.3
                                                          Даатгалын үйлчилгээ 5,972.3
                                                          Тээврийн хэрэгслийн татвар 663.0
                                                          Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ 45,000.0
                                                          Газрын тєлбєр 7,432.0
                                                Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,846,987.9
                                                          Бараа үйлчилгээний бусад зардал 1,839,907.4
                                                          Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 7,080.5
                                           УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ 11,349.1
                                                Бусад урсгал шилжүүлэг 11,349.1
                                                          Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 11,349.1
                                                          Нэг удаагийн тэтгэмж, шагнал урамшуулал 0.0
                                 ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 3,782,173.1
                                      Улсын тєсвєєс санхүүжих 3,782,173.1
                                                          Улсын тєсвєєс санхүүжих 3,782,173.1
                                 ТЄСВИЙН БУСАД МЭДЭЭЛЛИЙН АНГИЛАЛ 201.0
                                      БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1.0
                                                          Тєсвийн байгууллага 1.0
                                      АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 100.0
                                                          Удирдах ажилтан 9.0
                                                          Гїйцэтгэх ажилтан 84.0
                                                          ҮЇйлчлэх ажилтан 7.0
                                      ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 100.0
                                                          Тєрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 91.0
                                                          Ажлын албаны албан хаагч (АА) 1.0
                                                          Тєрийн їйлчилгээний бусад албан хаагч (ТЇ) 7.0
                                                          Улс тєрийн албан хаагч (УТ) 1.0