ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦАД 2015 ОНД ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

/ сая төгрөгөөр/
  2015 онд төлөвлөсөн худалдан авах ажиллагааны нэрс  Төсөвт өртөг    2015 онд батлагдсан төсөв   Гэрээний дүн   Гүйцэтгэгчийн нэр  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам  Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулсан огноо  Тендерийн урилгыг e-procurement.mn нийтэлсэн огноо  сонин хэвлэлд нийтэлсэн огноо  Гэрээ  байгуулах эрх олгосон огноо  Гэрээ  дүгнэсэн огноо   
  ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД    113,890.30      68,159.85      26,794.30 Гүйцэтгэл 24.7 %              
  Хөрөнгө  оруулалтаас санхүүжих         92,222.8        46,492.3        26,794.3                
  Цагдаагийн ерөнхий газар            3,647.0           3,647.0           3,450.0                
  Хөрөнгө оруулалт           2,000.0           2,000.0           2,000.0                
  Шинэ          2,000.0          2,000.0          2,000.0                
1 Cумдын цагдаагийн кобан  /орон нутагт/                       2,000.0           2,000.0 2000 25суманд гүйцэтгэгч шалгарсан. ХА  2015.01.20 2015.02.01   2015.03.20 2015.11.20 Барилгын  ажил бүрэн эхэлсэн. Кобаны барилгын төсөвт өртөг 80.0 сая төгрөг тул үнийн хаьцуулалтын аргаар  25 суманд гэрээ байгуулагдсан. 
  III.Тоног төхөөрөмж           1,647.0           1,647.0           1,450.0                
  Шинэ          1,647.0          1,647.0          1,450.0                
1 Замын цагдаагийн газарт гэмт хэрэг илрүүлэх техник, хэрэгсэл /Улаанбаатар/             450.0             450.0             450.0 Мастер роуд ХХК  ШГБ        2015.06.05 2015.12.01 Санхүүжилтийн  хуваарийг   6-7 сард  өөрчлөлт оруулан  санхүүжигдэнэ. 
2 Терроризмтой тэмцэх  тусгай зориулалтын тоног төхөөрөмж, техник, галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/             1,197.0           1,197.0 1000 HQH- / БНЧУ-ын  галт зэвсгийн борлуулалтын алба/  ШГБ          2015.12.20
  Хил хамгаалах ерөнхий газар              1,537.6                  
  Шилжих барилга                       
1 Хилийн 0168 дугаар ангийг нүүлгэн шилжүүлэх  барилгуудын халаалтын тогооны барилга,  гадна цахилгааны шугам дэд өртөө, дизель станц, гадна дулаан, цэвэр бохир усны шугам, цэвэрлэх байгууламж цооног, , /Дорноговь,Хатантулаг/           1,536.0           1,537.6 1537.6 Хилийн 0119-р анги  ШГБ        2015.03.01 2015.11.20 Барилгын ажил 4 сард эхэлсэн. 
  Хууль сахиулахын их сургууль         37,025.8        22,269.7        22,269.7                
  I.Хөрөнгө оруулалт        37,025.8        22,269.7        22,269.7                
  Шилжих        37,025.8        22,269.7        22,269.7                
1 Хичээлийн байрын барилга, гадна инженерийн байгууламж, ХТП, 3000 сонсогч /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/        37,025.8        22,269.7 22269.7 Греен ресурс ХХК  ШГБ          2015.11.20 Барилгын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлсэн. 
  Хууль зүйн яам        52,000.0           3,700.0                  
  I.Хөрөнгө оруулалт        52,000.0           3,700.0                  
  Шилжих        52,000.0          3,700.0                  
1 Дүүргүүдийн шүүхийн нэгдсэн байр /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/        36,000.0           3,700.0   Зүр констракшн ХХК  ШГБ             
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар            1,154.6              884.6              884.6                
1 Сэлэнгэ мандал ШШГА-ны их засвар               126.9              126.9 126.9 Сэлэнгэ аймгийн ШШГА  ШГБ        2015.03.15 2015.11.20  
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны цагдан хорих байрны дуусгалт /Дундговь аймаг/           1,027.7              757.7 757.7 Дундговь аймгийн ШШГА  ШГБ        2015.03.15 2015.11.20
  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн                       
1 мансууруулах бодис шинжлэх хромотограф-масс спектрометрийн тоног төхөөрөмж               253.4              253.4 190 Мед импекс ХХК  ШГБ        2015.03.25 2015.11.20 шууд гэрээ  байгуулагдсан. 
  ТӨХ-ны нээлттэй  дуудлага  худалдааны  орлогоос санхүүжих төсөл арга хэмжээ         48,996.7        14,200.0             .    
1 Нэгдсэн  хорих  байрны  барилга /БЗДүүрэг/        37,074.7        10,000.0   ШШГЕГ-ын харьяа Үйлдвэр  барилгын тасаг  шилжих        2013.04.10 2016.12.10 ТӨХ-оос  нээлттэй дуудлагын  худалдаа   дахин  зарлагдсан. 
2 Үндэсний төв архивын нэгдсэн  байрны барилга         11,922.0           4,200.0   Нийслэл өргөө ХХК  шилжих        2010.08.23 2016.12.10 ТӨХ-оос  нээлттэй дуудлагын  худалдаа   дахин  зарлагдсан. 
  УРСГАЛ ЗАРДЛААС  САНХҮҮЖИХ    21667.5      21,667.55                
  Цагдаагийн ерөнхий газар    7923.5           7,923.5                
1 Цагдаагийн хувцас, хэрэглэл  2015 3600           3,600.0  Хос-Аз ХХК, Бөртэй УҮГ,  Зорибом ХХК, Цагаан  шонхор УҮГ,  Монгол шевро ХК, Би энд би эс  ХХК,  Тансаг  хатгамал ХХК, Уран шандас ХХК,  Жинс  чулуу  ХХК    ШГБ        2015.4.10 2015.12.10 Засгийн газрын 2013 оны 309 дүгээр тогтоолоор  гүйцэтгэгчтэй шууд гэрээ  байгуулагдсан. 
2 Цагдаа салбаруудад нүүрс нийлүүлэх 2015 349.8              349.8   НТШ 2015.04.10 2015.04.13 2015.04.13     ХААГ-аас тендер   зарлагдаж  хүчингүй болодд дахин   зарлагдсан.    
3 Цагдаа салбаруудад шатахуун нийлүүлэх 2015 2673.7 2673.7 Петро стар ХХК,  Шунхлай трединг ХХК  НТШ 2015.01.27 2015.02.02 2015.02.02 2015.04.14 2015.07.01 ХААГ-аас тендер   зарлагдаж  хүчингүй болоод дахин   зарлагдсан.    
4 Жолооны үнэмлэхийн бэлдэц нийлүүлэх  2015 1300           1,300.0  Смарт солюшнз ХХК   НТШ  2015.01.10 2015.02.25 2015.02.25 2015.06.22 2015.12.10  
  Хил хамгаалах ерөнхий газар    5350           5,350.0                
1 Цэргийн дүрэмт   хувцас хэрэглэл  2015          1,520.0           1,520.0  Багц1, 4, 17  Би жи эйч ХХК   Багц2, 9  Дархан нэхий ХХК, Багц-3, 5, 6, 16     Ти   эйл Ти ХХК,                                          Багц- Хос зэв ХХК,                         Багц-8 НьюХК,                               Багц-10, 11  Цубуу трейд ХХК,  Багц-12, 13 Шүтэн УУл ХХК,   Багц-14 Ворлд фокус ХХК,           Багц-15 хЭквайзэт  ХХК  НТШ  2015.01.06 2015.01.16 2015.01.16 2015.04.15 2015.12.10 ХААГ-аас тендер зарлагдсан.  Зөвлөмж ирүүлсний дагуу  гэрээ  байгуулагдсан. 
2 Загварын патенттай ёслол, албаны болон хээрийн  дүрэмт хувцас хэрэглэл 2015          2,191.5           2,191.5   Хилийн 0288-р анги  ШГБ          2015.10.10  
3 Цэргийн алба  хаагчдын дүрэмт болон тусгай зориулалтын  хувцас, хэрэглэл 2015             914.3              914.3   Хилийн 0288-р анги  ШГБ          2015.10.10  
4 Хилийн отряд /анги/-уудын бие бүрэлдэхүүний угаалга,  ариун цэврийн материал, хөдөлмөр хамгаалалын нормын болон жижиг хувцас хэрэглэл  2015             724.2              724.2   Хилийн  анги отрядуудад  шууд хуваарилсан.   ШГБ             
  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар    3769.5 3769.5                
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, зөөлөн эдлэл нийлүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 743.8 743.8 24 багцад гүйцэтгэгч шалгарсан.  Зориблм ХХК, Хос жавхаа ХХК, Эксеслент гзйт ХХК, Бүтээлч үйлс ХХК, Амнофейшн ХХК, Жи эй эйч ХХК,   Бест шүес ХХК  НТШ  2015.02.05 2015.02.30 2015.02.30 2015.05.07 2015.11.10 ХААГ-аас тендер зарлагдсан.  Зөвлөмж ирүүлсний дагуу  гэрээ  байгуулагдсан. 
2 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын цэргийн албан хаагчдын болон ялтны нормын хувцас, гутал, оёдлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах-ШШГЕГ 2015 562.0 562.0 хорих 407 р анги  ШГБ             
3 Хоригдогсдын цахим бүртгэлийн систем-ШШГЕГ 2015 233.7 233.7   НТШ            
4 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд тавилга, эд хогшил-ШШГЕГ 2015 100.0 100.0   НТШ             
5 Шийдвэр гүйцэтгэх албадын хэрэгцээнд автомашин нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 250.0 250.0   НТШ    2015.06.03 2015.06.03      
6 Шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэрэгцээнд гурил будаа нийлүүлэх-ШШГЕГ 2015 1000.0 1000.0   НТШ            Хорих ангиудын  сарын санхүүжилтэд  тавьж  өгөхөөр  төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан. 
7 Хорих ангийн нэгдсэн эмнэлэгт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх-Хорих 401-р анги 2015 130.0 130.0   НТШ            Хорих ангиудад  хоол хүнс  болон нүүрс  нийлүүлэх    босго  үнэ хүрэлцэхгүй  байгаа тул  төсвийн  тодотголоор  ХАА  ерөнхий төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулна. 
8 Хорих 401-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх 2015 148.0 148.0   НТШ           
9 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 68.0 68.0   НТШ           
10 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд нүүрс нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 54.0 54.0   НТШ           
11 Хорих 433-р ангийн хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 150.0 150.0   НТШ           
12 Сэлэнгэ,Мандал сум дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх /Сэлэнгэ.Мандал сум/ 2015 180.0 180.0   НТШ           
13 Хөвсгөл аймаг дахь ШШГА-ны хэрэгцээнд хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх 2015 150.0 150.0   НТШ           
  Тахарын ерөнхий газар                 815.6              815.6                
1 Шатахуун 2015              335.6              335.6  Магнай трейд ХХК   НТШ  2015.01.09 2015.1.15 2015.01.15 2015.03.25 2015.12.10  
2 Нормы+H65+B65:M65+B65:J65 2015              380.0              380.0  Багц-8, 9, 15 Амнофешн  ХХК, Багц -16,17 Вест шүес ХХК, Багц-20,22 Би энд би эс ХХК  Багц 5,7,12,21,23 Зорибом ХХК, Багц-24 Ураншандас    НТШ  2015.01.29 2015.02.27 2015.02.27 2015.05.08    
3 Багаж техник хэрэгсэл  2015              100.0              100.0   НТШ  2015.01.09 2015.01.15 2015.01.15     НТШ  2 удаа зарласан. Босго  үнэ хэтэрсэн тул  шууд гэрээ  байгуулагдахаар  судалгаа хийгдэж байна. 
  Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар    2848.3 2848.3                
1 Иргэний үнэмлэхийн бэлдэц 2015           1,470.0           1,470.0  Смарт карт ХХК   ШГБ  нууц  нууц  нууц  нууц  нууц   
2 Үндэсний энгийн гадаад паспорт  2015 413.6 413.6 Giesecke devirent  co.ltd  ШГБ  нууц  нууц  нууц  нууц  нууц   
3 Гэрчилгээ, үнэмлэх  2015 465.9 465.9   ХТШ    2015.06.10 2015.06.10 2015.08.20    
4 ХААТР   маягт, лавлагаа 2015 101.8 101.8 Үндэсний үнэт цаас ХХК  ХТШ  2015.03.26 2015.04.21 2015.04.21 2015.05.21 2015.07.01 дахин зарлагдсан. 
5 Дэвтэр хавтас 2015 310.7 310.7   НТШ  2015.03.26 2015.05.25 2015.05.25     Хүчингүй болсон тул дахин зарласан 
6 Мэдүүлэг, бусад маягт  2015 86.3 86.3   НТШ  2015.03.26 2015.05.25 2015.05.25    
  Хууль сахиулахын их сургууль    743.7 743.7                
1 ХСИС-ийн алба хаагч болон сонсогчийн дүрэмт хувцас  хэрэглэл  2015 743.7 743.7 багц-1  Хангай  трейдинг  ххк,  Багц-2  Бөртэ  ХХК,   Багц-3, 4, 5  Зорибом ХХК,Багц-6   Хос Аз ХХК,  Багц-7 Ти Эл Ти ХХК  НТШ  2015.04.08 2015.04.23 2015.04.23 2015.05.13 2015.12.01 ХААГ-аас тендер зарлагдсан.  Зөвлөмж ирүүлсний дагуу  гэрээ  байгуулагдсан. 
  Иргэний харьяалал шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газар                 217.0              217.0                
1 Албан хаагчдын өдөр тутмын хүрэм өмд авах 2015                55.0                55.0     2015.02.14         дахин зарлагдсан. 
2 Албан хаагчдын өдөр тутмын срочкон цамц авах 2015              110.0              110.0  Амнофешн ХХК   НТШ  2015.02.14 2015.03.06 2015.03.06 2015.04.08 20015.07.01  
3 Албан хаагчдын хагас түрийтэй хавар нарийн гутал авах 2015                34.5                34.5     2015.02.14         дахин зарлагдсан. 
4 Албан хаагчдын өвлийн гутал авах 2015                17.5                17.5     2015.02.14         дахин зарлагдсан.