ХЗДХСайдын багцын 2016 оны ХАА-ны төлөвлөгөө

 ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН БАГЦЫН ХҮРЭЭНД 2016 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НТШ-нээлттэй тендер шалгаруулалт, ШГБ-шууд гэрээ байгуулах

Д/Д Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил Хугацаа  Төсөвт өртөг  2016 онд санхүүжих Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд  мөрдөх хугацаа ЗАХИАЛАГЧ БАЙГУУЛЛАГА Тайлбар, тодруулга
эхлэх дуусах Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ  дуусгавар болж дүгнэх огноо
VII ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙД
VII.2 Цагдаагийн ерөнхий газар
VII.2.1 I.Хөрөнгө оруулалт                4,040.0              2,100.0
Шилжих               2,340.0             1,849.6
цагдаагийн кобаны барилга 2016 2016               1,700.0             1,700.0 ХА 2016.01.10 2016.03.20 2016.12.10 Цагдаагийн ерөнхий газар Кобаны барилгыг  21  суманд барина. Барилгын төсөвт  өртөг  78.6 сая төгрөг  тул  харьцуулалт хийх замаар гүйцэтгэгч шалгаруулна.
VII.2.1.1 Архангай, Булган, Өвөрхангай аймгуудын нутгийн зааг “Элсэнтасархай”-д аймаг дундын Замын цагдаагийн байнгын байр барих 2014 2016                   640.0                 149.6 шилжих  барилга 2016.01.10 Барилгын  ажил  2014 онд  эхэлсэн.  ХААГ-аас  тендер  шалгаруулалтыг  2014 онд зохион байгуулагдсан.
Баянхонгор аймгийн  ЦГ-ын барилга 2014 2017                1,700.0                 250.4 НТШ ХААГ-аар тендер шалгаруулалт   явуулахаар  санал хүргүүлсэн.
VII.2.3 III.Тоног төхөөрөмж              51,006.9                 790.0
Шилжих             50,806.9                590.0
VII.2.3.1 Телекамерын систем /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ 2014 2016                   806.9                 422.4 шилжих 2016.01.10 Цагдаагийн ерөнхий газар Телекамер   суурилуулах ажил  2014 онд  эхэлсэн.  ХААГ-аас  тендер  шалгаруулалтыг  2014 онд зохион байгуулсан.
VII.2.3.2 Шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт 2013 2016              50,000.0                 167.6 шилжих    хөрөнгө оруулалт 2016.01.10 Ерөнхий сайдын  багцаас  2014 онд  замын цагдаагийн  газарт  төлбөрийн бэлэн бус тооцооны    төсөл хэрэгжүүлсэн  байна. Үлдэгдэл санхүүжилтийг  2016 онд олгоно.
Ховд аймгийн  Цагдаагийн газрын их засвар 2016 2016                   300.0                 300.0 НТШ 2016.01.20 2016.01.20 2016.03.25 2016.12.10 ХААГ-аар тендер шалгаруулалт зохион байгуулна.
VII.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
VII.3.3 III.Тоног төхөөрөмж                   440.2                 440.2
Шинэ                   440.2                 440.2
VII.3.3.1 Суудлын болон ачааны зориулалттай автомашин /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016                   165.0                 165.0 НТШ 2016.12.10 2016.03.20 2016.12.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар ШШГЕГ тендер шалгаруулалт зохион байгуулна.
VII.3.3.2 Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ 2016 2016                   135.7                 135.7 НТШ 2016.12.10 2016.03.20 2016.12.20 ХААГ-аар тендер шалгаруулалт зохион байгуулна.
VII.3.3.3 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл /Улсын хэмжээнд/ 2016 2016                   139.5                 139.5 НТШ 2016.12.10 2016.03.20 2016.12.20 ШШГЕГ тендер шалгаруулалт зохион байгуулна.
УРСГАЛ ЗАРДЛААС  САНХҮҮЖИХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
Цагдаагийн ерөнхий газар                4,912.0              4,912.0
1 Цагдаагийн  байгууллагын  нүүрс  бэлтгэх 2016 2016                   349.0                 349.0 НТШ 2015.12.25 2016.02.01 2016.03.25 2016.12.01 Цагдаагийн ерөнхий газар
3 Тээвэр шатахуун 2016 2016                3,263.0              3,263.0 НТШ 2015.12.25 2016.02.01 2016.03.25 2016.12.01
4 Улсын мэдээллийн маягт бэлдэх /жолооны үнэмлэхний бэлдэц нийлүүлэх/ 2016 2016                1,300.0              1,300.0 НТШ 2015.12.25 2016.02.01 2016.03.25 2016.12.01 Худалдан  авах ажиллагааны  газраар  тендер  зарлагдана.
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар                2,016.9              2,016.9
1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба хаагч болон  ялтны нормын хувцасны материал,  хэрэглэл,   зөөлөн эдлэл худалдаж  авах /28 багц материал/ 2016 2016                1,075.3              1,075.3 НТШ 2015.12.10 2016.01.10 2016.03.01 2016.11.20 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар
3 Хорих байгууллагуудын хүнсний  хэрэгцээт мах, дайвар бүтээгдэхүүн / 50 тн/ 2016 2016                   335.0                 335.0 НТШ 2015.12.10 2016.01.10 2016.03.01 2016.11.20
4 Хорих байгууллагуудын хүнсний    хэрэгцээт  гурил /326 тн,  цагаан  будаа 33 тн/ 2016 2016                   400.0                 400.0 НТШ 2015.12.10 2016.01.10 2016.03.01 2016.11.20
5 Тавилга эд  хогшил 2016 2016                   100.8                 100.8 НТШ 2015.12.10 2016.01.10 2016.03.01 2016.11.20
6 Даатгалын  үйлчилгээ 2016 2016                   105.8                 105.8 ХА 2015.12.10 2016.01.10 2016.03.01 2016.11.20
Тахарын ерөнхий газар                   514.0                 514.0
2 Багаж техник хэрэгсэл 2016 2016                   100.0                 100.0 НТШ 2015.12.21 2016.01.10 2016.03.05 2016.12.10
3 Шатахуун 2016 2016                   376.0                 376.0 НТШ 2015.12.21 2016.01.10 2016.03.05 2016.12.10
4 Хөдөлмөр хамгааллын  хэрэгсэл 2016 2016                     38.0                   38.0 ХА 2015.12.21 2016.01.10 2016.03.05 2016.12.10
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар                   983.9                 983.9
3 Гэрчилгээ,  үнэмлэхний  маягт 2016 2016                   167.8                 167.8 ХТШ 2016.01.10 2016.015 2016.03.01 2016.12.20
4 ХААТР маягт 2016 2016                   175.4                 175.4 ХТШ 2016.01.10 2016.015 2016.03.01 2016.12.20 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
5 Дэвтэр хавтас 2016 2016                   498.8                 498.8 НТШ 2016.01.10 2016.01.16 2.16.03.20 2016.12.20
6 Мэдүүлэг 2016 2016                   101.5                 101.5 НТШ 2016.01.10 2016.01.16 2.16.03.20 2016.12.20
7 Бусад маягт 2016 2016                     40.4                   40.4 ШГБ 2016.01.10 2016.01.16 2.16.03.20 2016.12.20
Архивын  ерөнхий газар
Тавилга эд  хогшил 2016 2016                   375.9                 375.9 НТШ 2016.01.10 2016.01.16 2016.03.20 2016.10.10 Архивын ерөнхий газар