Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Аргачлалууд:

  • ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 54, 55 дугаар тушаалаар батлагдсан “Хуулийн хэрэгжилтийн үр нөлөөнд үнэлгээ хийх аргачлал”
  • “Байгууллагын үйл ажиллагаанд системчилсэн үнэлгээ хийх”
  • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний тайлангууд /ЗГҮАХ, үндэсний хөтөлбөр, яам болон агентлаг, байгууллага, төслийн тухайн жилийн үйл ажиллагаа/
  • Хуулийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан