Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын 2013 оны үйл ажиллагааны Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан

ТАЙЛАН

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний
агентлаг, байгууллагын 2013 оны үйл ажиллагаанд хяналт
шинжилгээ хийж, үр дүнд үнэлгээ өгсөн тухай 

 

Оршил 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”,  Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний аргачлал”, Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор баталсан “Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт”-ийг  үндэслэн Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллага болох Цагдаагийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар /хуучнаар/, Архивын ерөнхий газар, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Хууль сахиулахын их сургууль зэрэг нийт 9 агентлаг, байгууллагын 2013 оны үйл ажиллагаанд тус яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газраас хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийж дүнг  танилцуулж байна.

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээг  тус байгууллагуудын ерөнхий болон үндсэн чиг үүргийн 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүн, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан тус байгууллагын хэрэгжүүлэх арга хэмжээний биелэлт, Засгийн газрын шийдвэр, Үндэсний хөтөлбөр, Хууль зүйн сайдаас тус байгууллагад 2013 онд өгсөн үүрэг даалгавар, ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт, хэрэглэгчийн үнэлгээ, тус газраас 2013 онд дэвшүүлсэн зорилтын биелэлт зэрэг үзүүлэлтэд хийж дараах үнэлгээг өглөө.

 

Нэг. Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн үр дүнгийн үнэлгээ

 

1.1.       Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар

 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг тус яамны харьяа агентлаг, байгууллагууд 2013 оны байдлаар 83.8 хувьтай, 4.2 оноотой биелүүлсэн бөгөөд үүнийг өмнөх онынхтой харьцуулахад 1.6 хувиар буюу 0.08 оноогоор буурсан дүнтэй байна.

 

Хууль зүйн сайдын баталсанМонгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-ний биелэлтийг агентлаг, байгууллагууд хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл:

 

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн

хувь

2013
20 40 50 60 70 75 80 90 95 100 Дундаж хувь Оноо
1 ЦЕГ 9   1               8 93,33 4,6
2 ХХЕГ 4                   4 100 5
3 ШШГЕГ 3         2         1 80 4
4 УБЕГ 2         1     1     80 4
5 АЕГ 1                   1 100 5
6 ХЗҮХ 2   1               1 70 3,5
7 ХСИС 3 1       1         1 63,33 3,16
8 ГИХАЭГ
9 ШШҮХ
                             
ДҮН 24 1 2     4     1   16 83,80 4,19

 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг байгууллагын дүнгээр авч үзвэл Хил хамгаалах ерөнхий газар, Архивын ерөнхий газар арга хэмжээгээ 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр хэрэгжүүлснээр тус тус тэргүүлж байна.

ХХЕГ нь 2013 онд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 247-д заасан  хил хамгаалах бодлогыг шинээр тодорхойлж, улсын хилийн хамгаалалтад орчин үеийн зэвсэглэл, техникийг нэвтрүүлэх зорилтын хүрээнд Хилийн тухай хуулийн төслийг боловсруулах, улсын хилийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор бүс нутгийн онцлогт тохируулан зэвсэглэл, техникийг үе шаттай шинэчлэх, хил дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх 4 арга хэмжээг тус тус 100 хувь хэрэгжүүлсэн байна.

АЕГ нь 2013 онд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 278-д заасан   нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлснээр иргэн зөвхөн нэг цонхоор, нийтийн нэг албан хаагчтай харьцах зарчмыг тогтоож, бусад шат дамжлагад төрийн байгууллагууд хоорондоо харьцах замаар иргэдэд үйлчлэх зорилтын хүрээнд төрийн үйлчилгээнд цахим програм хангамж бүхий нээлттэй үйлчилгээг нэвтрүүлж, иргэдээс байгууллага, албан хаагчдад хандаж тавьсан хүсэлт, саналыг хүлээн авсан ажилтан өөрөө хариуцан бусад төрийн байгууллага, ажилтантай цахим шуудангаар хууль тогтоомжийн дагуу харилцан хариу авч, хүсэлт гаргасан иргэнд үйлчилдэг тогтолцоонд шилжих арга хэмжээг 100 хувь биелүүлжээ .

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан арга хэмжээний 20- 40 хувийн биелэлттэй байгаа заалтыг дурьдвал:

1/ тус хөтөлбөрийн 315-ийн 3 дахь хэсэгт заасан ЦЕГ-ийн орон нутаг дахь сумдын хэсгийн төлөөлөгч нарыг мэдээллийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулах ажлын хүрээнд нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон суурин 189, холбогдсон хэдий ч гүйцэтгэгчээс ажил хүлээж аваагүй 120, огт холбогдоогүй 39 сум байгааг харгалзан хэрэгжилтийг 40 хувь гэж дүгнэсэн.

 2/ тус хөтөлбөрийн 264-ийн 3 дахь хэсэгт заасан ХСИС-ийн бүсийн давтан сургалтын төвүүдийг байгуулах асуудлыг 2013-2016 оны хооронд судлаж шийдвэрлэнэ гэсэн ажлын хүрээнд Цагдаагийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар зэрэг бусад хууль сахиулагч байгууллагуудтай цаашид хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-байгуулсан байна. Санамж бичигтээ тусгасаны дагуу давтан сургалтын төвүүдийг байгуулах асуудлаар хамтарсан судалгаа  хийсэн байна. Энэхүү арга хэмжээг 2016 он хүртэл хэрэгжүүлэх учраас төрийн тусгай албаны чиглэлээр бүсийн сургалтын төв байгуулах, сургалтын агуулгыг тодорхойлох судалгаа, тооцоог 2014 онд хийхээр төлөвлөсөн.  Тухайн ажлын биелэлт 20 хувьтай байна.

 

1.2.           Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийн талаар

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан арга хэмжээний биелэлт 69.34 хувьтай буюу 3,46 оноотой байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 14,46 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Арга хэмжээний биелэлтийг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2013
0 50 60 70 80 90 100 Дундаж хувь Оноо
1 ХХЕГ 8       3 4 1   77,5 3,87
2 ШШГЕГ 4     1 1 1   1 77,5 3,87
3 ХЗҮХ 3           2 1 93,33 4,6
4 АЕГ 1         1     80 4
5 ШШҮХ 3 1 1         1 50 2,5
6 ЦЕГ 7     1 4 2     71,4 3,5
7 УБЕГ 2 1 1           25 1,2
8 ХСИС 3           1 1 80 4-
     9 ГИХАЭГ              
ДҮН                 69.34 3.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УБЕГ-ын Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн төлөвлөөгөөний “Хууль сахиулах байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх, ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах” гэсэн зорилтын 21.7.4-т  заасан шинээр барих улсын бүртгэлийн байгууллагын орон нутаг дахь салбар, нэгжийн байрны тоо” гэсэн арга хэмжээний хүрээнд Булган, Дорнод, Говь-Алтай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрыг шинээр барих хөрөнгө оруулалтын төсөл 2013 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнээс хасагдсан тул биелүүлэх боломжгүй болсон байна. Үүний биелэлт 0 хувьтай байна.

 

Төлөвлөөгөөний 21.7.5-т заасан бүртгэл, мэдээллийн архивын байрны барилгын ажлын явц” гэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх хүрээнд Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны барилгын ажлыг гүйцэд дуусгахад шаардлагатай үлдэгдэл 50 хувийн хөрөнгө оруулалтын зардал нь 2013 оны улсын төсөвт тусгагдаагүй байна. Үүний биелэлт 50 хувьтай байна.

ШШҮХ–ийн 21.11.1-т “Олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх” стандарт худалдан авах 0,65 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлэхээр санал хүргүүлсэн боловч 2013 оны төсвийн хуульд хөрөнгө нь хасагдаж батлагдсан уг арга хэмжээ хэрэгжээгүй тул 0 оноо өгсөн.

Харин ШШҮХ-ийн 21.7.3-т заасан “Аймгуудад шинээр Шүүхийн шинжилгээний албаны байрыг барих” арга хэмжээ  нь санхүүжилтээс хамаарч  50 хувийн хэрэгжилттэй байна.

 

1.3.           Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмж, Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилтийн талаар:

 

Тус яамны харьяа агентлаг, байгууллагуудын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 91,28 буюу 4.5 оноотой байна. Энэ нь өмнөх оныхоос 1,22 хувиар буурсан үзүүлэлт байна.

Арга хэмжээний биелэлтийг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Шийдвэрийн тоо Арга хэмжээний тоо Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2013
30 40 50 60 70 80 90 95 100 Дундаж хувь Оноо
1. ХХЕГ 4 4                 4 100 5
2. УБЕГ 6 6               2 4 81,6 4
3. ШШГЕГ 6 6         2 1   1 2 87,6 4,3
4. ГИХАЭГ 5 5                 5 100 5
5. ЦЕГ 7 55       33 2 1     19 74,5 3,7
6. АЕГ 4 4         1       3 92,5 4,62
7. ШШҮХ 2 61     1     1     59 99 5
8. ХЗҮХ                      
9. ХСИС 4 4             2   2 95 4,7
ДҮН 38 145     1 33 5 3 2 3 98 91.28 4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХХЕГ-ас 2013 онд  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Журам батлах тухай” 266 дугаар зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Засгийн газрын 2010 оны “Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа тогтоох журам”-ын тухай 339-р тогтоол, Засгийн газрын 2013 оны “Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах тухай” 123 дугаар тогтоолын дагуу нийт 4 арга хэмжээ хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээж, тэдгээрийг 100 хувь тус тус биелүүлсэн байна.

 

ГИХАЭГ нь 2013 онд Засгийн газрын тогтоолоор баталсан 5 тогтоолыг хяналтад авч, хэрэгжилтийг ханган ажиллажээ. Үүнд: Засгийн газрын 2010 оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”, Засгийн газрын 2010 оны 338 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын виз олгох журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд, Засгийн газрын 2010 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад оруулахгүй байх хугацаа тогтоох журам, Засгийн газрын 2010 оны 340 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам”, Засгийн газрын 2003 оны 62 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд тавих шалгуурыг тогтоох журам”. Эдгээр тогтоолын биелэлт 100 хувь байна.

 

Харин ШШҮХ нь УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд ШШҮХ-ийн захирлын баталсан 33 арга хэмжээ бүхий Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын 2013 оны авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлаж, хэрэгжилтийг зохион байгуулан биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж ажиллажээ.

 

Энэхүү төлөвлөгөөний биелэлтийн дундаж 98 хувь гарснаас 100 хувьтай 31, 80 хувьтай 1, 50 хувьтай 1 арга хэмжээ тус тус байна.

 

Уг төлөвлөгөөний 2.1-т заасан “Ес зүйн дүрмийг алба хаагчдад танилцуулах” арга хэмжээ 50 хувийн хэрэгжилттэй гарсан  байна. Учир нь уг арга хэмжээний тухайд тавьсан шалгуур үзүүлэлт хангагдаагүй буюу алба хаагчдаас баталгаа аваагүй байх тул тавьсан зорилтдоо хүрээгүй байна гэж үзсэн.

 

1.4.           Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилтийн талаар

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан “Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого” дахь Монгол Улсын хөгжлийн 6 дугаар тэргүүлэх чиглэлийн “Эрх зүй, төрийн байгууллын хөгжлийн бодлого”-ын стратегийн таван зорилтын хүрээнд Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагууд 2013 онд дэвшүүлсэн зорилт, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэн биелэлт үр дүнг тооцож ажилласан байна.

“Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын биелэлт 97,2 хувьтай буюу 4,8 оноотой  байна. Тус жилийн хэрэгжилтийн хувь 12,4 хувиар өмнөх оныхоос өссөн  үзүүлэлттэй байна.

Арга хэмжээний биелэлтийг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн

хувь

2012
0 30 40 50 60 70 80-85 90-95 100 Дундаж хувь Оноо
1. ЦЕГ 13               2 11 98,4 4,9
2. УБЕГ 6             1 2 3 95,8 4,7
3. ШШҮХ 3                 3 100 5
4. ШШГЕГ 2               2   95 4,7
5. ХХЕГ                  
6. АЕГ 4                 4 100 5
7. ГИХАЭГ                  
    8. ХСИС 5             1 1 3 94 4,7
          9. ХЗҮХ                  
ДҮН                     97,2 4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2008 оны 12 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхээр тусгасан арга хэмжээ ХХЕГ, ГИХАЭГ, ХЗҮХ-д байхгүй тул үнэлээгүй болно.

 

1.5.           Улсын Их Хурал, Засгийн газраас баталсан үндэсний хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн талаар

 

Агентлаг, байгууллагууд УИХ, Засгийн газрын тогтоолоор баталсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”, “Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх  үндэсний хөтөлбөр”, “Агаарын тээврийн хэрэгслийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”, “Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр”, “Өсвөр үе, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”,”Монгол Улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр”, “Сэтгэцийн эрүүл мэнд”, “Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа”, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж ажилласан байна.

Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг дор дурдсан хүснэгтээс харахад Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90,83 хувьтай байгаа нь өмнөх оныхоос 3,12 хувиар өссөн  үзүүлэлттэй байна.

  1. Арга хэмжээний биелэлтийг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл:
Д/д Агентлаг шийдвэрийн тоо арга хэмжээний тоо Арга хэмжээний биелэлтийн

 хувь

2013
0 30 40 50 70 80 90 95 100 Дундаж хувь Оноо
1. ЦЕГ 4 35         1 6 8 3 16 88,5 4,4
2. УБЕГ 1 98                   98 4,9
3. ХХЕГ 1 13                 13 100 5
4. ХЗҮХ                  
5. ШШГЕГ 3 3           1     2 93,3 4,66
6. АЕГ 2 21 1 1     3 5 1   10 86,9 4,3
7. ГИХАЭГ 1 6     1     3 1   1 78,3 3,9
8. ШШҮХ                  
9. ХСИС                  

ДҮН 12 176 1 1 1 1 4 14 10 3 42 90,83 4,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засгийн газрын 2010 оны 289 дүгээр тогтоолоор баталсан “Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн дагуу ХХЕГазар нь  улсын хилээр нэвтрэх агаарын хөлгийн баг, зорчигчийн улсад зорчих баримт бичиг болон зорчих, дамжин өнгөрөх улсын виз нь хүчин төгөлдөр эсэхийг шалгах, улсын хилээр нэвтрүүлэх хяналт шалгалтыг шуурхай, чанартай гүйцэтгэх үйл ажиллагааны дараалал, тогтолцоотой байх, нисэх буудал болон хилийн хяналтын бусад байгууллагатай хамтран аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын шаардлагад нийцсэн хилийн бүс, зурвасыг тогтоож тэмдэглэх зэрэг 13 үүргийг хүлээж, тэдгээрийг 100 хувь гүйцэтгэсэн байна.

 

Харин АЕГ-ын Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх  үндэсний хөтөлбөрийн албан хэрэг хөтлөлтийн үлгэрчилсэн програм хангамж боловсруулж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, цахим бичиг хэргийн тогтолцоо бий болгох арга хэмжээ 30 хувь, улсын төсөв, гадаад орнуудын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх “Үндэсний архивын сан хөмрөгийн мэдээллийн нэгдсэн сан” төсөл, “Монгол орны уур амьсгалын түүхэн мэдээ баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, архивын орчин үеийн систем бий болгох-2” төсөл болон бусад төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, санхүүжүүлэх арга хэмжээг  2013 оны санхүүжилт байхгүй байсан учраас хэрэгжүүлээгүй буюу 0 хувьтай байна.

УИХ-ын 2002 оны 41 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авилгалтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд УБЕГ-ын авилгаас урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхлэх орон тооны бус Зөвлөл 2013 онд нийт 6 арга хэмжээ зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхээр тусгасанаас “Үйлчлүүлэгчдийг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангах нөхцлийг бүрдүүлэх” гэсэн арга хэмжээг мөн санхүүжилт бүрэн хийгдээгүй улмаас 40 хувь гүйцэтгэсэн байна.

 

1.6.           Улсын төсөв, зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн талаар

 

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудаас 2013 онд ЦЕГ нь барилга, засварын ажил, парк шинэчлэлт, техник, тусгай хэрэгсэлээр хангах, дүрэмт хувцасны бэлтгэлт, хангалтын ажлыг, ШШЕГ нь “Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг нээлттэй болон хаалттай тогтолцоонд шилжүүлэх хөтөлбөрийг, УБЕГ нь “Цахим засаг үндэсний хөтөлбөр, Улсын бүртгэл мэдээллийн “Цахим архив” төсөл, Хөрөнгийн эрхийн төсөл, Компанийн онлайн бүртгэл зэргийг  улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсан байна.

 

Арга хэмжээний биелэлтийг дараахь хүснэгтээр үзүүлбэл: 

Д/д Агентлагийн нэрс Нийт тусгагд-сан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2013
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Дундаж хувь Оноо
1. ГИХАЭГ                    
2. ШШҮХ                    
3. ХХЕГ                    
4. ЦЕГ 3                   3 100 5
5. ШШГЕГ 5         1 2 1 1     67,5 3,3
6. АЕГ                    
7. ХЗҮХ                    
8. УБЕГ 4               1   2 96,02 4,8
9. ХСИС                    
ДҮН                       87,84 4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд улсын төсөв, зээл тусламжийн хөрөнгөөр агентлаг, байгууллагуудад хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилт 87,84 хувийн биелэлттэй буюу 4,3 оноотой байна. Харин энэ нь өмнөх оныхоос 4,6 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

ГИХАЭГ, ХХЕГ, ХЗҮХ, ХСИС, ШШҮХ, АЕГ-т улсын төсөв, зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төсөл байхгүй байна.

 

1.7. Хууль зүйн сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн талаар

 

Хууль зүйн сайдаас агентлаг, байгууллагуудад өгсөн үүрэг, даалгавар цаг хугацаандаа биелэгдсэн байна. Үүнийг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2013
0 10 20 30 50 60 70 80 83,75 90 95 100 Дундаж хувь Оноо
1. ЦЕГ 4                       4 100 5
2. ШШГЕГ 8                       8 100 5
3. УБЕГ 15         1         2   12 93.7 4.6
4. ГИХАЭГ 2         1           1   72.6 3.6
5. ХЗҮХ 17                   2   15 95 4.7
6. ШШҮХ 12 1       1         1 2 7 86 4.3
7. АЕГ 2               1       1 90 4.5
8. ХХЕГ 2                       2 100 5
9. ХСИС 7                   1   6 98.5 4.9
ДҮН 69                         92.8 4.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээрх хүснэгтээс харахад сайдаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт 92,8 хувийн биелэлттэй байгаа бөгөөд үүнийг өнгөрсөн онтой харьцуулахад 2.1 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

ШШҮХ-ийн 0 хувьтай “Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албадын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээ авах” зөвлөмж хэрэгжээгүй байна. Тодруулбал, Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр тусгасан төсөв 2013 оны төсвийн хуульд хасагдаж батлагдсан тул биелэгдээгүй байна.

Харин “Холбогдох судалгаагаар тус байгууллагын санхүүгийн балансад тусгадаг нийт 6 байртай, нийслэл болон 21 аймагтай харьцуулбал нийт байрны 28.7 хувийг эзэлж байгаа тул үлдсэн Нийслэлийн болон 15 аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албадын ажлын байрны асуудлыг шийдвэрлэх талаар тодорхой судалгааны үндсэн дээр бодитой төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангаж байх шаардлагатай” гэсэн заалт 50 хувийн хэрэгжилттэй гарсан байна.

Хууль зүйн сайдын 2007 оны 221 дүгээр тушаалаар батлагдсан “салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн санг, бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам”-ын дагуу ГИХАЭГ-аас цахим санд оруулах болон цаасан хэлбэрээр ирүүлэх мэдээллийг байнга сар тутам хоцроож, хэрэгжилтийг зохих түвшинд хангаагүй тул 50 хувь буюу 2.5 гэсэн үнэлгээг өгсөн болно.

Хоёр. Байгууллагын чиг үүргийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

2.1.Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн талаар

2013 онд Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн дүнг хүснэгтээр үзүүлбэл:

 

 

 

 

 

 

Агентлаг, байгууллага

2013
Нийт

арга хэмжээ

Дундаж хувь Оноо
1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 28 87 4,35
2. Архивын ерөнхий газар 29 89 4,45
3. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар   81 4,05
4. Хил хамгаалах ерөнхий газар 89 96,91 4,84
5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 64 96,09 4,80
6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 19 90,08 4,54
7. Цагдаагийн ерөнхий газар 121 75,3 3,76
8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 30 90,1 4,50
9. Хууль сахиулахын их сургууль 152 89,6 4,40
ДҮН 532 88,34 4,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчтай Ерөнхий менежерүүд 2013 онд байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт 88,34 хувьтай буюу 4,41 оноотой байна. Энэхүү дүнг өмнөх оныхтой харьцуулан үзэхэд өмнөх оныхоос 5,22 хувиар өссөн  үзүүлэлттэй байна.

Байгууллагын дүнгээр авч үзвэл Хууль зүйн сайдтай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний биелэлт Хил хамгаалах ерөнхий газар-96,91, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар – 96,09, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн – 90,01 хувиар тус тус тэргүүлж байна.

2.2. Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийн талаар

 

Хууль зүйн яамны харьяа агентлаг, байгууллагууд нь 2013 онд дэвшүүлсэн зорилтоо үйл ажиллагааны хэтийн төлөвлөгөөтэйгээ нягт уялдуулж, тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө зохих хэмжээнд хэрэгжүүлж ажилласан байна.

Арга хэмжээний биелэлтийг дараах хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2013
0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Дундаж хувь Оноо
1. ШШГЕГ 126                 3 118 99,7 4,9
2. ЦЕГ 121 1           2   9 109 97,0 4,8
3. АЕГ 54               1 2 51 99,7 4,9
4. УБЕГ 88               13 39 36 94,3 4,7
5. ХХЕГ 110               1   109 97,5 4,8
6. ГИХАЭГ 75 2 1 1   4   5   10 52 92 4,6
7. ХЗҮХ 23                 3 20 98,6 4,9
8. ШШҮХ 89 1 2 1 1           84 96 4,8
9. ХСИС 227 1   1 1 2 1 2 23 21 175 95,3 4,8
ДҮН 888 5 3 3 2 6 1 9 38 87 754 96,6 4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дээрх хүснэгтээс үзэхэд агентлаг, байгууллагуудын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэхэд  96,6 хувьтай байх бөгөөд өнгөрсөн оныхоос 6,58 оноогоор өссөн үзүүлэлттэй байна.

ЦЕГ –ын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын 2012 оны үйл ажиллагааны тайланг цахим хуудаст байршуулах ажил хийгдээгүй тасарч, орон нутгийн замд хяналтын постыг шинээр нэмж байгуулах байгуулах, цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн цахим хуудас, ухаалаг гар утасны програм хангамжийг боловсруулж, нэвтрүүлэх, албан хэрэг хөтлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгож, ашиглах, хүний нөөцийн урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах ажлууд 70 хувьтай хийгдсэн байна.

 

ШШҮХ-ийн 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 3.3-т заасан “Шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаанд олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэн үндэсний болгох ажлыг хийж гүйцэтгэх” арга хэмжээ биелэгдээгүй тул 0 хувийн хэрэгжилттэй гарсан. Мөн тухайн төлөвлөгөөний 7.13-т заасан “Иммуногистохимийн лабораторийг бий болгож, урвалж бодисоор хангах” арга хэмжээний хүрээнд Иммуногистохимийн лаборатори байгуулах хэрэгцээ шаардлагыг судалж материал бүрдүүлэх ажиллагаа хийсэн бөгөөд судалгааны шатанд байх тул 10 хувийн хэрэгжилттэй гарсан. Харин төлөвлөгөөний 2.2-т заасан “Гарын хээний нэгдсэн сан”-ийн журмыг шинэчлэн батлуулах төсөл боловсруулж, Хууль зүйн яаманд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх” арга хэмжээ  тус хүрээлэнгийн “Гарын хээний нэгдсэн сан”-гийн төв серверийг УБЕГ-ын мэдээллийн сантай шилэн кабелиар холбох 5.506.000 мянган төгрөгийг шийдвэрлүүлж, 1900 метр шилэн кабель татсан. “Гарын хээний нэгдсэн сан”-ийн журмыг шинэчлэн батлуулах шаардлагатай байсан боловч УБЕГ-аас Үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал гэж үзэн холбох боломжгүй гэсэн хариу өгсөний улмаас шийдвэрлэх боломжгүй болсон байх тул 20 хувийн хэрэгжилттэй байна гэж үзлээ.

Төлөвлөгөөний 2.1-т заасан “Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журамд өөрчлөлт оруулах саналын төсөл боловсруулж, Хууль зүйн яаманд хүргүүлж шийдвэрлүүлэх” гэсэн арга хэмжээний хүрээнд тухайн журмын төслийн анхны хувилбарыг  боловсруулах шатанд байгаа тул 30 хувийн биелэлттэй байна.

Төлөвлөгөөний 7.1-т заасан “”Нийт алба хаагчдыг эрүүл мэндийн иж бүрэн урьдчилан сэргийлэх  үзлэгт хамруулах” арга хэмжээний хувьд Аймгийн ШША-д алба хаагчдаа урьдчилан сэргийлэх үзлэгт бүрэн хамруулсан боловч тус хүрээлэнгийн албан хаагчдын хувьд хангагдаагүй байх тул 50 хувийн биелэлттэй байна.

ХСИС-ийн 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан “гамшиг судлалын чиглэлээр магистр, докторын сургалтын гарын авлага боловсруулж сургалтанд ашиглах, кримналистикийн тактик, арга зүй, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн мөрдөх арга зүйг сэдвээр ном гарын авлагад бэлтгэж сургалтанд ашиглах, инновацийн төвийг түшиглэн туршилт,судалгаа, сургалтын “Лаборатори” байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх, “Багшийн хөгжлийн төв” байгуулах төсөл боловсруулж, төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, яамны харьяа агентлаг байгууллагуудын “Мэдээллийн технологийн инженерүүдийн холбоо”-г үүсгэн холбоо байгуулах” гэсэн арга хэмжээнүүд  0-60 хувийн биелэлттэй байна.

2.3. Гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт

Хууль зүйн яамны харьяа агентлаг, байгууллагуудын  2013 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлтийг авч үзэхэд:

 

 

 

 

 

 

Агентлаг, байгууллага

2013
Нийт

арга хэмжээ

Дундаж хувь Оноо
1. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 3 92,68 4,6
2. Архивын ерөнхий газар
3. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар
4. Хил хамгаалах ерөнхий газар
5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 9 92,22 4,6
6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 2 100 5
7. Цагдаагийн ерөнхий газар
8. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
9. Хууль сахиулахын их сургууль 24 97,90 4,8
ДҮН 38 95,70 4,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харьяа агентлаг, байгууллагуудын  2013 оны гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөөгөний биелэлт 95,70 хувьтай буюу 4,7 оноотой байна.

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний аргачлал”-ын дагуу  агентлаг, байгууллага энэхүү биелэлтийг гаргах бөгөөд  дараа жил түүнийг бүрэн дүүрэн гаргуулж тооцох болно.

Гурав. Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээ

 

3.1. Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээ

 

Монгол Улсын Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 6-10 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээ”-ний дагуу Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын ил тод байдлын үнэлгээг хийсэн болно.

Үнэлгээг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д Агентлаг Нийт тусгагдсан арга хэмжээ Арга хэмжээний биелэлтийн хувь 2012
0 20 30 40 50  60 70 80 90 100 Дундаж хувь Оноо
1. ШШГЕГ 24   1 2 1 3 2   1 3 11 75,56 3,77
2. ШШҮХ 20 1         1   1   17 94 4,7
3. ЦЕГ 25                 1 24 99,6 4,9
4. ХХЕГ 21         3 1 1 2 1 13 89 4,4
5. ГИХАЭГ 14 2                 12 89 4,4
6. АЕГ 15       1 1 1       12 90 4,5
7. УБЕГ 30     1       1 3 1 24 93,06 4,6
8. ХЗҮХ 25 4                 21 84 4,2
9. ХСИС 30             2 3 3 22 95 4,7
ДҮН 204 7 1 3 2 7 5 4 10 9 156 89,91 4,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентлаг, байгууллагын 2013 оны үйл ажиллагааны ил тод байдлын нийт үнэлгээ нь 89,91 хувь буюу 4,49 оноотой байна.

ШШҮХ нь Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд заасан худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт, шалгалтын дүнг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх ажиллагаа хийгдээгүй байх тул 0 гэсэн үнэлгээ өгсөн.

ГИХАЭГ нь үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7.1.1-д заасан “эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх” болон тус хуулийн 8.1.4-т “хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх” талаар зорилтуудыг хангаагүй тул тус тус 0 гэсэн үнэлгээтэй байна.

ХЗҮХ нь үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд  үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утас зэрэг мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах ажлыг хийгээгүй ба хүний нөөцийн ил тод байдлын хүрээнд албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлэх журам, албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журмыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах ажлыг мөн хийгээгүй байна. Үүнэс гадна тухай байгууллагаа нь өөрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратегийн талаар боловсруулж гаргасан дүрэм журам байхгүй байна. Иймд эдгээрийн хэрэгжилтийг 0 хувийн гүйцэтгэлтэй авсан.

3.2. Байгууллагын шударга байдлын түвшний үнэлгээ

Авилгатай тэмцэх газар Авилгын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.7.17-д заасны дагуу “Төрийн үйлчилгээ авсан иргэн, байгууллагын судалгаанд тулгуурлан төрийн байгууллагын шударга байдлын түвшинд хоёр жил тутамд үнэлгээ гаргаж, олон нийтэд мэдээллэх” чиг үүргийг хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү үнэлгээний ажил нь 2012 онд хийгдсэн ба 2013 онд хийгдээгүй байгаа тул шалгуур үзүүлэлтэд оруулж тооцсонгүй.

Дөрөв. Үйл ажиллагааны үр дагаврын үнэлгээ

4.1. Засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ

Агентлаг, байгууллагууд 2013 оны засаглалын болон эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийг тус бүрийн тайланд тодорхой тусгасан байна.

Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлтийг батлагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу гаргадаг бөгөөд хэрэгжилтийн байдлыг дараахь хүснэгтээр харуулбал:

Д/д Агентлаг 2013
Дундаж хувь  

Оноо

1. Хил хамгаалах ерөнхий газар 100 5
2. Архивын ерөнхий газар 100 5
3. Цагдаагийн ерөнхий газар 100 5
4. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 95 4.7
5. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 90 4.5
6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 95 4.7
7. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 100 5
8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 100 5

9.

Хууль сахиулахын их сургууль

100 5

ДҮН

97.7 4.8

Агентлаг, байгууллагуудын эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн үнэлгээ 97.7 хувьтай байгаа нь өмнөх оныхоос 7,56 хувиар өссөн бөгөөд байгууллагын дүнгээр авч үзвэл ХХЕГ, АЕГ, ЦЕГ, ШШГЕГ, ХЗҮХ, ХСИС нь 100 хувийн гүйцэтгэлтэйгээр тус тус тэргүүлж байна.

 

4.2. Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Агентлаг, байгууллагуудын хэрэглэгчийн үнэлгээнд  өмнөх жилийн байдалтай харьцуулахад тодорхой хэмжээгээр ахиц гарсан гэж үзэж болно. Учир нь  2013 онд хэрэглэгчийн үнэлгээг сонгон шалгаруултын үндсэн дээр сонгосон хөндлөнгийн, судалгаа шинжилгээний  ажил гүйцэтгэдэг төрийн бус байгууллагаар хийлгэсэн.

Үнэлгээг хүснэгтээр харуулбал:

Д/д Агентлаг 2013
Дундаж хувь Оноо
1.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

88,33 4,4
2.

Хил хамгаалах ерөнхий газар

90 4,5
3. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 80 4
4. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 90 4,5
5. Архивын ерөнхий газар 84 4,2
6. Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 95 4,7
7. Цагдаагийн ерөнхий газар 80 4
8. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 90 4,5

9.

Хууль сахиулахын их сургууль

69,65

3,4

ДҮН

85,22 4,26

 

Агентлаг, байгууллагын үйл ажиллагааны талаар хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ 4,2 оноо буюу 85,22 хувьтай байгаа нь өмнөх оныхоос 4,15 хувиар өссөн байна.

ШШҮХ  нь 95 хувь, ХХЕГ, ГИХАЭГ, ШШГЕГ нь тус тус 90 хувь буюу өндөр үнэлгээг авсан бол ХСИС нь 69,65 хувийн үнэлгээг авчээ.

 

Тав. Дүгнэлт

Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагуудын 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээг үзэхэд:

 

Д/д

Агентлаг 2012 оны ерөнхий үнэлгээ 2013 оны ерөнхий үнэлгээ Үнэлгээний өсөлт, бууралт
1.  Хил хамгаалах ерөнхий газар 4.63

92.62

4,7

94,17

0,07

1,55 хувиар өссөн

2. 

Хууль сахиулахын их сургууль

4.36

87.23

4,5

91,01

0,024

3,78 хувиар өссөн

3.  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 4,25

85,05

4,5

90,6

0,25

5,55 хувиар өссөн

4. Цагдаагийн ерөнхий газар 4.0

81.96

4,5

90

0,40

7,04 хувиар өссөн

5. Архивын ерөнхий газар   4.31

86.38

4,4

89,56

0,10

3,18 хувиар өссөн

6. Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн 4,65

93,02

4,4

89

0,25

4,02 хувиар буурсан

7. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 4.26

85.21

4,4

88,88

0,14

3,67 хувиар өссөн

8.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

4.35

87.07

4,4

88,75

0,05

1,68 хувиар өссөн

9. Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар 4,83

96,68

4,3

87

0,50

9,68 хувиар буурсан

ДҮН 4,40

88,09

4,49

89,88

0,09

1,79 хувиар өссөн

Агентлаг, байгууллагууд нь 2013 онд дэвшүүлсэн зорилт, Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл болон хууль тогтоомж, дээд газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, Хууль зүйн сайдтай, ерөнхий менежерийн байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, бүтээгдэхүүн нийлүүлэх гэрээний заалтуудыг зохих ёсоор биелүүлсэн нь ба жилийн эцсийн байдлаар 89,88 хувь буюу 4.49 оноотой байна.

2013 онд агентлаг, байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээ “Сайн” гэсэн үзүүлэлттэй байна.

Үзүүлэлт тус бүрийн хувийг нэрлэвэл: Хэрэглэгчийн үнэлгээ 85,22 хувь, Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас Ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээний хэрэгжилт 88,34 хувь, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 97,2 хувь, УИХ, Засгийн газраас баталсан Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90,83 хувь, улсын төсөв, зээл, тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа төслийн хэрэгжилт 87,84 хувь, гүйцэтгэл сайжруулах төлөвлөгөөний биелэлт 95,70,  Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 83,80 хувь, Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 91,28, Эдийн засаг, нийгмийг 2013 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт 69,34 хувь, Хууль зүйн сайдын өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 92,8 хувь, Байгууллагын тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт 96,6 хувь, Байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдлын үнэлгээ 89,91 хувь тус тус байна.

2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн ерөнхий үнэлгээгээр

Хил хамгаалах ерөнхий газар 94,17 хувь буюу 4.7, Хууль сахиулах их сургууль 91,01 хувь буюу 4,5, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 90,6 хувь буюу 4,5 оноотойгоор тус тус тэргүүлж байна.

            Зөвлөмж:

 

            Нийтлэг анхаарах зүйлс:

               1/ Агентлаг, байгууллага нь  дээд газрын шийдвэр/ тогтоол, хөтөлбөр г.м./-ийн хэрэгжилт,  биелэлтийн тайланг гаргаж боловсруулахдаа түүний төлөвлөгөөнд заасан арга хэмжээний биелэлтийг тухайн асуудлаар нь тодорхой, товч, агуулагад нь нийцүүлэн тусгах;

2/ Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд агентлаг, байгууллагын нэр оноож, хариуцуулан заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээс гадна,  нийт агентлаг, байгууллагад  хамарсан заалтуудын арга хэмжээг гүйцэтгэж, биелэлтийг тайланд тусгах; /жишээ нь: ГИХАЭГ нь Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний 278-д заасан агентлаг, байгууллагын дарга нарт гэсэн нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх талаархи арга хэмжээний биелэлтийг өөрт хамааралгүй гэж тусгаагүй байхыг таслан зогсоох/

3/ Хууль зүйн сайдын 2009 оны 248 дугаар тушаалын дагуу статистик мэдээллийг зохих хугацаанд тус яаманд тухай бүр хүргүүлэх.

Агентлаг, байгууллага тус бүрээр анхаарах зүйлс:

 ГИХАЭГ-ын талаар:

 1/ Үнэлгээний тайланг гаргахдаа Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/01 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх аргачлал”-ыг баримталж ажиллах;

2/ Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайланг хугацаанд нь ирүүлэх, холбогдох үзүүлэлтийн дагуу мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн тайлагнах;

3/ Байгууллагын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгуулалтын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлэх;

4/ Хүний нөөцийн стратеги хөтөлбөрийг боловсруулж батлах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

5/ Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын ажил, үйлчилгээний стандарт, ёс зүйн дүрмийг үйл ажиллагаандаа тогтмол хэрэгжүүлж, соёлтой үйлчилгээг хэвшүүлэх;

6/ Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажил үүргийн хариуцлагыг дээшлүүлэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх зэрэг хүний нөөцийн стратегийг хангах чиглэлд анхааран ажиллах.

7/ Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2007 оны 221 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Салбарын статистик мэдээллийн нэгдсэн санг, бүрдүүлэх, эрхлэн хөтлөх, ашиглах журам”-ын дагуу статистик мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлэх, statistik.moj.gov.mn цахим хуудсанд тухай бүр оруулж, байршуулах;

8/ Хууль зүйн сайдын тушаал, шийдвэрийн биелэлтэд тавих хяналтыг сайжруулж, өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх талаар анхаарч ажиллах;

9/ Гадаадын иргэний талаархи хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн байдалд тогтмол хяналт шинжилгээ хийж, гаргасан зөрчлийн шалтгаан нөхцөлд дүн шинжилгээ хийх, хяналт шалгалтын ажлыг тогтмолжуулан, тэдгээрийн үр дүнг дээшлүүлэх;

10/ Аливаа арга хэмжээг тооцоо судалгааны үндсэн дээр төлөвлөх, хэрэгжилтийг хангах боломжгүй нөхцөлд холбогдох баримт бичигт тухай бүр өөрчлөлт оруулах арга хэмжээ авах;

11/ “ГИХАЭГ-ын хуулиар тогтоосон чиг үүргийн хүрээнд үзүүлж буй үйлчилгээ”-ний талаарх мониторингийн судалгааны тайланд тусгасан зөвлөмжийг тодорхой төлөвлөгөөний дагуу  хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дүнг хагас, бүтэн жилээр дүгнэн тус яамны Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт ирүүлэх.

 

  1. ШШҮХ-ийн талаар:

1/ Олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх, стандарт худалдан авах хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх;

2/ Аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албадын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах талаар үе шаттай арга хэмжээ авах;

3/ Аймгийн шүүхийн шинжилгээний албадыг хүний нөөцөөр ялангуяа шүүх эмнэлэгийн эмч нараар хангах;

4/ Шинжээчийн гаргасан магадлагаа, дүгнэлтийн үндэслэл, чанарт тавих хяналтыг өндөржүүлэх;

5/ Шинжээч, алба хаагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, албаны болон мэргэжлийн сургалтын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх;

6/ Мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль болон түүнтэй холбогдол бүхий бусад эрх зүйн актын хэрэгжилтийг зохих ёсоор хангах, байгууллагынхаа цахим хуудсыг сайжруулах, хөгжүүлэх, мэдээллийн баяжилтийг тухай бүр хийх, мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй, ойлгомжтой байдлаар байршуулах;

7/ Тайлант хугацаанд лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын нөхцөл, горимыг онцгой анхаарах чиглэлээр хийсэн ажлын талаар тайланд тодорхой тусгаж байх;

8/ Шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах хөрөнгө оруулалт хийгдээгүйгээс зарим төрлийн шинжилгээ хийгдэх боломжгүй байдалд хүрээд байна. Тухайлбал: Хар тамхи, мансууруулах бодисын шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах боломжгүйгээс энэ төрлийн шинжилгээ огт хийгдэхгүй байна. Мөн цогцос хадгалах зориулалтын хөргөгч хүрэлцээ муу, КТГ-ын аппарат байхгүй, нарийн мэргэжлийн эмч байхгүйгээс шинжээч эмчийн дүгнэлт гаргахад хүндрэл учирч байгаа тул орон тоо, төсвийг нэмэгдүүлж, орчин үеийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангагдах;

9/ Алба хаагчдыг орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж дээр ажиллах чадварыг эзэмшүүлэх урт, богино хугацааны сургалтад гадаад, дотоодод хамруулах;

10/  Дархан-Уул аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албанд ашиглагдаж байгаа Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх ерөнхий газрын өмчлөлийн барилгыг Төрийн Өмчийн Хороонд хүсэлт гарган, балансаас балансад шилжүүлэн авах;

11/ Эдийн засгийн шинжилгээ хийх журам, стандартад өөрчлөлт оруулах.

 

  1. ЦЕГ-ын талаар:

1/ Цагдаагийн байгууллага нь үндсэн чиг үүргийн хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, гэмт хэрэг илрүүлэх зэрэг ажлыг эрчимжүүлж, албан хаагчдад зориулсан сургалтын шинэ хөтөлбөр боловсруулах,  шинээр сургагч багш бэлтгэх тал дээр анхаарч ажиллах;

2/  Орон нутгийн замд хяналтын постыг шинээр нэмж байгуулах;

3/ Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн цахим хуудас, ухаалаг гар утасны програм хангамжийг боловсруулж, нэвтрүүлэх;

4/ албан хэрэг хөтлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгож, ашиглах;

5/ хүний нөөцийн урт хугацааны бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах;

6/  хүний нөөцийг бүртгэлийг цахимжуулж, албан хаагчийн бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөн болон хүйсийн талаар нарийн бүртгэл хөтлөх;

7/ Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах шууд үүрэг бүхий алба хаагчийн тоог нэмэгдүүлж  Засгийн 2011 оны 153 дугаар тогтоолд дурдсаны дагуу нийт орон тоонд эзлэх хувь 75-аас доошгүй байх гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах.

 

  1. ХЗҮХ-ийн талаар :

 

1/ Үндсэн чиг үүргийн хүрээнд бодлогын судалгааг чанаржуулах, хууль сурталчлах ажлыг эрчимжүүлж, хүртээмжийг дээшлүүлэх, эрх зүйн мэдээллийг бүлэгт чиглэсэн арга зүйгээр хийх, цахимжуулах, сургалтын шинэ хөтөлбөр боловсруулах, шинэээр сургагч багш бэлтгэх, шинэ төрлийн сургалтууд хийх тал дээр анхаарч ажиллах;

2/ Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг үнэлэх журмыг шинээр боловсруулж батлан мөрдөх;

3/ Бодлогын судалгааны багийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх,  судалгаа хийх мэдээллийн орчин нөхцөлийг дэлхийн жишигт хүргэх, судлаачдын гүйцэтгэх бодлогын судалгааны нормативыг шинэчилж, ачааллыг бодитой болгоход анхаарч ажиллах;

4/ Бодлогын судалгааны бүтээлд тавих стандарт шаардлагыг нарийвчлан  гаргах, судалгааны бүтээгдэхүүнд судлаачийн болон багийн ажлыг тэнцвэржүүлэх.

  1. ХСИС-ийн талаар:

 

1/ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.2-т заасан “Хууль сахиулахын их сургуулийн оролцоотой Бүсийн давтан сургалтын төвүүдийг байгуулах асуудлыг 2013-2016 оны хооронд судлаж шийдвэрлэх”, 1.1.7-т “Шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, прокурор, Хууль зүйн яам, цагдаа, мөрдөх албаны мэдээллийн цахим сүлжээ бий болгох /2013-2014 он/ “ гэсэн ажлыг эрчимжүүлэн гүйцэтгэх;

2/ Тухай байгууллагын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Гамшиг судлалын чиглэлээр магистр, докторын сургалтын гарын авлага боловсруулж сургалтанд ашиглах”, “Кримналистикийн тактик, арга зүй, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн мөрдөх арга зүйг сэдвээр ном гарын авлагад бэлтгэж сургалтанд ашиглах”, инновацийн төвийг түшиглэн туршилт,судалгаа, сургалтын “Лаборатори” байгуулж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэх ,“Багшийн хөгжлийн төв” байгуулах төсөл боловсруулж, төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх, яамны харьяа агентлаг байүууллагуудын “Мэдээллийн технологийн инженерүүдийн холбоо”-г үүсгэн холбоо байгуулах” гэсэн арга хэмжээг тус тус анхааран ойрын хугацаанд нарийвчилсан төлөвлөгөө гарган ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ авах;

3/ Хууль зүйн их дээд сургуулиудыг олон улсын жишигт нийцсэн, зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй боловсон хүчин бэлтгэдэг сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх заалтын хүрээнд үе шаттай хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх;

4/ Байгууллагын нээлттэй байдлын үнэлгээний хэсгийн “Ил тод, шударга, үр ашигтай, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчимд суурилсан худалдан авах ажиллагааны бодлого баримтлан, байгууллагын дотор мөрдөх журмыг батлан нийтэд мэдээлэх;

5/ Хууль зүйн яамнаас хийсэн Хүний нөөцийг тодорхойлсон судалгаа, дүгнэлтэд тулгуурлан тус сургуулийн  газар, хэлтэс, сургууль, тэнхим, албадуудын зохион байгуулалтыг оновчтой болгох;

6/ Албан хаагчийн ажлын ачааллыг жигдрүүлэх, үүний тулд ажлын байрны тодорхойлолтыг хийгдсэн судлагаанд үндэслэн нэгдмэл байдлаар шинэчлэн боловсруулж батлуулах;

7/ Их сургуулийн шаталсан, мэргэшүүлэх сургалтыг хөгжүүлэх, эрдэм шинжилгээний ажлыг чанаржуулах зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд багш нарын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын хүрээг өргөсөх, туршилт судалгааны лаборатори, тоног төхөөрөмж сайжрах нөхцлийг  бүрдүүлэх /төлбөртэй сургалт явуулах боломжийг судлах/.

8/ Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, алба хаагчдын цол, цалингийн зэрэглэл, шатлал, албан ажлын онцгой нөхцлийн нэмэгдэл, мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл, төрийн тусгай алба хаасан хугацааны нэмэгдлийн асуудлыг эрх зүйн байдлыг дордуулахгүйгээр тодорхой санал боловсруулан шийдвэрлүүлэх;

9/ Хууль зүйн салбарын шинэчлэлийн бодлого, шинээр батлагдах хууль, тогтоомжтой нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөр, агуулга, төлөвлөгөөг өөрчлөн шинэчлэх ажлыг тухай бүр зохион байгуулах;

10/ Архив, бичиг хэргийн эргэлтэд анхааран ажиллаж, өргөдөл гомдлыг зөвхөн амаар болон бичгээр хүлээн авахаар хязгаарлагдахгүй цахилгаан холбоо болон цахим хэлбэрээр хүлээн авах, албан хаагчдын хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар анхааран ажиллах.

 

  1. УБЕГ-ын талаар:

 

1/  2013 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнээс хасагдсан тул биелүүлэх боломжгүй болсныг холбогдох байгууллагад санал гарган “Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд заасан   “Хууль сахиулах байгууллагын үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх, ажилтнуудын ажиллах нөхцөлийг сайжруулах” гэсэн арга хэмжээний хүрээнд Булган, Дорнод, Говь-Алтай аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрыг шинээр барих”; Баянхонгор аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн байрны барилгын ажлыг гүйцэд дуусгах арга хэмжээ авч шийдвэрлүүлэх:

2/ Байгууллагын ил тод байдлын үнэлгээний 3.1.4-т заасан Байгууллагын соёл, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нээлттэй байдлын талаархи сэтгэл ханамжийн судалгааг албан хаагчдаас жил бүр авч, дүнг ил тод танилцуулан, түүний мөрөөр шаардлагатай арга хэмжээ авсан байх, хүний нөөцийн бодлогын ил тод байдлын талаар 3.1.1-т заасан  Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам боловсруулан хэрэгжүүлсэн байх;

3/ “Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-ын хүрээнд “Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн програм хангамж нийлүүлэх, цаасан баримтыг цахимжуулж, цахим архив үүсгэх ажлын тухайд цахимжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэн, төсөл хэрэгжээгүй 13 аймгийг нэгдсэн сүлжээнд холбох, цахимжуулалтын ажлыг эхлүүлэхэд шаардагдах санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж энэхүү ажлыг эхлүүлэх;

4/ “Улсын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн системийг сайжруулах цахим архив” төслийн тухайд цахимжуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, гадаадад байгаа иргэдийг шинэчилсэн бүртгэлд хамруулах ажлыг сайжруулах, гадаадад байгаа иргэдийн цахим үнэмлэхийг Монгол Улсаас гадаад улсад оршин суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газар, Консулын газраар дамжуулан олгох, иргэний үнэмлэхийг цахим хэрэглээнд нэвтрүүлэх  ажлуудыг зохион байгуулах;

5/ Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг батлуулах;

6/ Улсын бүртгэлийн байгууллагын дүрэм, Мэдээлэл солилцооны системд иргэний бүртгэлийн мэдээллийн санг ашиглах, баяжуулах журмын төсөл, Иргэний хаягийн мэдээллийг цахим үнэмлэхийн чипэнд суулгах асуудлаар холбогдох журамд өөрчлөлт оруулах санал, Монгол Улсын үндэсний гадаад паспорт олгох, эзэмших, хадгалах журмыг шинэчлэн боловсруулж холбогдох дээд газраар шийдвэрлүүлэх;

7/ Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн шуурхай, боловсронгуй болгох, шат дамжлагыг багасгах, улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн тоог цөөрүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээнүүүдийг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх;

8/ Нийслэлийн хороодыг иргэний бүртгэлийн онлайн сүлжээнд даруй холбож, бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зэрэг ажлуудыг цаг алдалгүй хийх.

 

  1. ШШГЕГ-ын талаар:

 

1/ “Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль”             ийн 6-10-р зүйлд заагдсан байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал зэргийг хангах талаар хуулийн холбогдох заалтуудыг бүрэн хэрэгжүүлж  ажиллах;

2/ Ерөнхий газар,  хорих анги, салбар нэгжүүд хөдөлмөрөөр хангагдах боломжтой ялтны хөдөлмөр эрхлэлтийг жил бүр нэмэгдүүлж, шүүхийн төлбөрийг барагдуулахын зэрэгцээ  тэдний хөдөлмөр, хөдөлмөрийн нөхцлийг сайжруулах, цалин хөлсийг олгохдоо  ШШГ тухай хуулийн 120, 121 дүгээр зүйлийг удирдлага болгож ажиллах, ялангуяа барилга, газар шороо, уул уурхайд ажиллаж байгаа ялтны хөдөлмөр хамгааллыг эрс  сайжруулж, хөдөлмөр хамгааллын байцаагч нарын эрх зүйн мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах;

3/ Ялтны орголтыг бууруулах, харуул хамгаалалтын талаар гарсан эрх зүйн актыг бүрэн хэрэгжүүлж, урьд онуудад оргосон ялтныг баривчлах, сүрьеэ болон бусад шалтгаанаас үүдэлтэй нас баралтыг багасгах талаар дорвитой арга хэмжээг авч ажиллах;

4/ Насанд хүрээгүй ялтнуудад ерөнхий боловсрол олгох, мэргэжил сургалтын төвд суралцаж мэргэжил эзэмших, цаашид хөдөлмөр эрхлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах, 110 дугаар сургууль болон МСҮТ-ийн дэглэм, багш сурган хүмүүжүүлэгч нарын бүтэц, орон тоо зэрэг асуудлуудыг холбогдох хууль тогтоомжид уялдуулан боловсронгуй болгох тал дээр дорвитой анхаарч,  холбогдох дүрэм, журам, хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулан батлуулах;

5/ “Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг нээлттэй болон хаалттай тогтолцоонд шилжүүлэх хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ШШГЕГ-ын дэргэд судалгааны төв байгуулах, Ховд аймагт нээлттэй дэглэмтэй хорих анги барих, хорих ангиудад биеийн тамирын танхим, талбай, соёлын төв байгуулах, авто эргүүлийг бий болгох, хаалттай хорих ангийн бүсэд үйлдвэрийн бүс байгуулах, аюулгүй байдлыг шаардлага хангасан түвшинд тоноглох, хорих ангийн дэд бүтцийг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж, бараа материал импортоор оруулах, үйлдвэрлэсэн бүтээгдхүүнээ зах зээлд нийлүүлэхэд татварын болон бусад хөнгөлөлт үзүүлэх, ялтаныг ажлын байраар хангахад орон нутгаас дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг бодлогын түвшинд шийдвэрлэх зэрэг гүйцэтгэл дутуу ажлуудыг  хийж гүйцэтгэх;

6/ Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө, санхүүтэй холбоотой гүйцэтгэл хийгдээгүй ажлуудын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж хийж гүйцэтгэх;

7/ Бодлогын баримт бичигт тавигдах шаардлагыг бүрэн хангаж, Ерөнхий газар болон харъяа салбар нэгж байгууллагууд санхүүгийн үйл ажиллагаандаа удирдамж болгон ажиллах эрх зүйн орчиныг бүрдүүлэн ажиллах.   

 ХХЕГ-ын талаар:

1/ Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд заасан улсын хилийг “хугацаат цэргийн алба хаагч”-аар хамгаалуулдаг тогтолцоог өөрчилж, хил хамгаалах албыг удирдан зохион байгуулах үүргийг мэргэжлийн байгууллагаар, улсын хилийг хамгаалах үүргийг “мэргэшсэн гэрээт хилчин”-ээр гүйцэтгүүлэх тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжүүлэх зорилтын хүрээнд улсын хил хамгаалах үүргийн 50 хүртэлх хувийг буюу 29 заставыг  гэрээт хилчнээр гүйцэтгүүлэх арга хэмжээ авах ажлыг түргэвчлэн, түүний санхүүжилтийн асуудлыг зохих эрх бүхий байгууллагаар шийдвэрлүүлэх;

2/ Засгийн газрын 2009 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу тухайн байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийг хангаж, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хэрэгжүүлэх талаар  зохих арга хэмжээг цаг тухайд нь  авч, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан тогтоож,  холбогдох  мэдээ, мэдээллийг нийтэд цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулах;

3/ Тухайн байгууллагын төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны   асуудал хариуцсан тодорхой албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь, санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас буюу хайрцаг /дэвтэр/ ажиллуулан, түүний мөрөөр тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн талаархи мэдээллийг цахим хуудаст  байршуулах, тухай бүр шинэчлэх;

4/ Тухайн байгууллагаас зохион байгуулсан тендерт оролцохыг сонирхогчдод тавих шалгуур үзүүлэлт болон гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэлийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлсэн байх арга хэмжээг  тухай бүр авч, тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулах;

5/ Тухайн байгууллагын цахим хуудсыг шинэчлэн, хуульд заасан шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг тухай бүр оруулж боловсруулалт хийн шинэчлэж байх;

6/ Хилийн тухай хуулийг эцэслэн боловсруулаж УИХ-д өргөн барих арга хэмжээ авах;

7/ Хэрэглэгчийн үнэлгээний дагуу гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн,  хил хамгаалалтыг бэхжүүлэх, хил хамгаалах байгууллагын ажилтны харилцааны соёлыг сайжруулах, тэдгээрийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх хүрээнд тодорхой арга хэмжээ авах талаар анхаарч ажиллах.

  1. АЕГ-ын ажлын талаар:

 

1/ Архивын нэгдсэн барилгын санхүүжилтийн асуудлыг зохих байгууллагаар эцэслэн шийдвэрлүүлж, дуусгах арга хэмжээг авах;

2/ Шинэ байранд нүүлгэн шилжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах;

3/ Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн 7-10 дугаар зүйлд тусгасан байгууллагын ил тод байдлын шалгавар үзүүлэлтийг хангаж, хэрэгжүүлэх, шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг өөрийн цахим хуудаст цаг тухайд байршуулан, тухай бүр шинэчлэх;

4/ Архивын байгууллагад гарсан сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах арга хэмжээ авч байх;

5/ Архивын байгууллагын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг боловсруулан батлуулж, цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулах;

6/ Албан хэрэг хөтлөлтийн үлгэрчилсэн програм хангамж боловсруулж, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, цахим бичиг хэргийн тогтолцоо бий болгох арга хэмжээг авах;

7/ Улсын төсөв, гадаад орнуудын санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх “Үндэсний архивын сан хөмрөгийн мэдээллийн нэгдсэн сан” төсөл, “Монгол орны уур амьсгалын түүхэн мэдээ баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, архивын орчин үеийн систем бий болгох-2” төсөл болон бусад төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, санхүүжүүлэх арга хэмжээг  эрчимтэй хэрэгжүүлэх;

8/ Хэрэглэгчийн үнэлгээний дагуу гарсан зөвлөмжийг архивын байгууллагын хэмжээнд  үйл ажиллагаандаа тусгаж биелүүлэх;

9/ АЕГ-ын даргын үр дүнгийн гэрээнд  хууль тогтоомжийн дагуу хэрэгжүүлэх тухайн байгууллагын үндсэн чиг үүргийн тодорхой арга хэмжээнүүдийг  бүрэн тусгаж байх талаар анхаарч ажиллах.

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ