Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 09 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 9 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас 86 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 51 буюу 59.3%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  35 буюу 40.7% нь хяналтад байна.