Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 3 дугаар улиралд иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 3 дугаар улиралд иргэд, байгууллагаас 216 өргөдөл, гомдол  хүлээн авч 179 буюу 82.9%-ийг шийдвэрлэн иргэнд хариу хүргүүлж,  37  буюу 17.1% нь хяналтад байна.