Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2018 оны 10 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 2018 оны 10 дугаар сард иргэд байгууллагаас 102 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 68 буюу 66.7 хувийг шийдвэрлэн,  34 буюу 33.3 хувь нь хяналтад байна.