2018 ОНД ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ БОЛОН ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, БАЙГУУЛЛАГАД ИРГЭД, БАЙГУУЛЛАГААС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ ТАНИЛЦУУЛГА

оо

 

 

 

 

 

 

Байгууллагын нэр

 

Нийт ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Шийдвэрлэлт  

Хугацаа болоогүй

 

Шийдвэр-лэлт

(%)

Шийдвэр-лэж хариу өгсөн Үүнээс
Бусад байгуул-

лагад шилжүүлж шийдсэн

Хугацаа хэтрүүлж шийдвэр-лэсэн
1 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 995 967 91 28 97.2%
  2 Цагдаагийн ерөнхий газар 14461 14296 165 98.8%
3 Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар  

11518

 

11477

 

27

 

 

41

 

99.6%

4 Хил хамгаалах ерөнхий газар 11364 11155 188 209 98.2%
5 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар  

6516

 

6362

 

 

 

154

 

97.6%

6 Архивын ерөнхий газар 893 885 8 99.1%
7 Гадаадын иргэн, харьяатын газар  

619

 

607

 

 

 

12

 

98.1%

8 Оюуны өмчийн газар 199 187 12 94.0%
9 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн  

461

 

442

 

2

 

 

19

 

95.9%

10 Хууль зүйн туслалцааны төв 3146 3146 28 100%
11 Хууль сахиулах их сургууль 982 957 25 97.5%
12 Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг  

382

 

382

 

45

 

 

 

100%

13 Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
  Дүн 51536 50863 (381) 673 98.7%