Байгууллагын батлагдсан төсөв 2019 он

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын хавсралт2-1

(Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)

Д/д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
1 НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН 12,264,415,900.00
2 УРСГАЛ ЗАРДАЛ 6,986,415,900.00
3 БАРАА, ЇЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 6,910,439,800.00
4 Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил 1,551,701,000.00
5 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл 187,378,800.00
6 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 73,172,900.00
7 Хангамж, бараа материалын зардал 180,783,300.00
8 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 92,757,600.00
9 Томилолт, зочны зардал 42,474,000.00
10 Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний тєлбєр, хураамж 3,104,913,300.00
11 Бараа їйлчилгээний бусад зардал 1,677,258,900.00
12 УРСГАЛ ШИЛЖЇЇЛЭГ 75,976,100.00
13 Бусад урсгал шилжїїлэг 75,976,100.00
14 Бусад Ажил олгогчоос олгох бусад тэтгэмж, урамшуулал 5,400,000.00
15 Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж 70,576,100.00
16 ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ 5,278,000,000.00
17 Барилга байгууламж 4,278,000,000.00
18 Тоног төхөөрөмж 1,000,000,000.00
19 ЗАРДЛЫГ САНХЇЇЖЇЇЛЭХ ЭХ ЇЇСВЭР 12,264,415,900.00
20 Улсын тєсвєєс санхїїжих 12,264,415,900.00
21 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1
22 АЖИЛЛАГСДЫН ТОО 108