Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 21. (Хуулийн 6.1.1 заалтын хүрээнд)

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Санхүүжилтийн эх үүсвэр Төсөвт өртөг Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа
Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болгох, дүгнэх огноо
 VIII.1 Хууль зүй, дотоод хэргийн яам Хөрөнгө оруулалт   1,000,000,000.0
 VIII.1.3 III. Тоног төхөөрөмж Хөрөнгө оруулалт   1,000,000,000.0
Шинэ Хөрөнгө оруулалт   1,000,000,000.0
 VIII.1.3.1 Хууль зүйн салбарын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ Хөрөнгө оруулалт   1,000,000,000.0 НТШ 19.01.24 19.03.25 19.12.05
1 Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ Урсгал зардал        40,000,000.0 ЗҮ 19.02.01 19.04.01 19.12.01
2 Хууль тогтоомжийг боловсруулах Урсгал зардал      800,000,000.0 ЗҮ 19.02.01 19.04.01 19.12.01
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ Урсгал зардал      620,000,000.0 ЗҮ 19.02.01 19.04.01 19.12.01
4 Архидан согтуурахтай тэмцэх арга хэмжээний тоног төхөөрөмж Урсгал зардал      412,000,000.0 НТШ 19.02.01 19.04.01 19.12.01
5 Багаж, техник хэрэгсэл Урсгал зардал        48,807,000.0 ХА 19.02.01 19.04.01 19.12.01
6 Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ Урсгал зардал      154,000,000.0 ЗҮ 19.02.01 19.04.01 19.12.01
7 Хүн худалдаалахтай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн зөвлөх үйлчилгээ Урсгал зардал      126,000,000.0 ЗҮ 19.02.01 19.04.01 19.12.01