Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт 2019 оны 1-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 23. (Хуулийн 6.4.7 заалтын хүрээнд)

Бүлэг Д/д Албан хаагчийн ангилал Төсөвт батлагдсан орон тоо Одоо ажиллаж байгаа орон тоо Зөрүү Зөрүүний тайлбар
Тэтгэвэрт гарсан 6-аас дээш  сарын урт хугацааны сургалтанд Хүүхэд асрах болон жирэмсний амралт Өөрийн болон байгууллагын шийдвэрээр ажлаас чөлөөлөгдсөн Бусад
1. Төсвийн байгууллага 1.1 Улс төрийн албан хаагч 2 2
1.2 Төрийн захиргааны албан хаагч (ТЗ) 90 85 2 3
1.3 Төрийн тусгай албан хаагч (ТТ) 5 5
1.4 Ажлын албаны албан хаагч (АА) 3 3
1.5 Сургуулийн өмнөх боловсрол болон бага, дунд боловсролын албан хаагч (ТБД)
1.6 Шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч (ТШУ)
1.7 Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний  албан хаагч
1.8 Мэргэжлийн боловсролын төрийн үйлчилгээний албан хаагч
1.9 Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагч
1.10. Төрийн үйлчилгээний бусад албан хаагч 8 8
1.11 Гэрээт ажилтан
Нийт орон тоо
2. ТААНБ 2.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөл
2.2 Удирдах албан тушаалтан
2.3 Ажилчид
Нийт орон тоо