Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт 2019 оны 2-р сар

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын Хавсралт 2. (Хуулийн 6.1.1, 6.1.6, 6.3.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.3.3 заалтын хүрээнд)

Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт тайлбар
жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН   12,264,415,900.0      1,108,241,300.0          277,476,286.9          830,765,013.1 Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж,  52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна.
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ      6,986,415,900.0      1,108,241,300.0          277,476,286.9          830,765,013.1 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ      6,910,439,800.0      1,107,341,300.0          277,476,286.9          829,865,013.1 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил      1,551,701,000.0          258,616,800.0          209,654,940.3             48,961,859.7 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл          187,378,800.0             31,229,600.0             27,404,561.4                3,825,038.6 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал             73,172,900.0             10,195,600.0                2,239,744.8                7,955,855.2 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Хангамж, бараа материалын зардал          180,783,300.0             29,800,600.0             14,726,971.5             15,073,628.5 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Нормативт зардал             92,757,600.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал             92,757,600.0             19,526,800.0                1,083,000.0             18,443,800.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Томилолт, зочны зардал             42,474,000.0                7,079,000.0                                         –                7,079,000.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж      3,104,913,300.0          476,462,500.0             18,481,137.0          457,981,363.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
Бараа үйлчилгээний бусад зардал      1,677,258,900.0          274,430,400.0                3,885,932.0          270,544,468.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
           ТАТААС             75,976,100.0                     900,000.0                                         –                     900,000.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ             75,976,100.0                     900,000.0                                         –                     900,000.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ                5,400,000.0                     900,000.0                                         –                     900,000.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг             70,576,100.0                     900,000.0                                         –                     900,000.0 Зарцуулалт гүйцэтгэлээр
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ      5,278,000,000.0
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ      4,278,000,000.0
           ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ      1,000,000,000.0
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР   12,264,415,900.0      1,108,241,300.0          393,069,000.0          715,172,300.0 Тус яамны 2019 оны 1-р сарын батлагдсан төсөв 566,430,900.0 байснаас 198,434,500.0 төгрөгийн санхүүжилтийг авч 145,866,529.84 төгрөгийг зарцуулж,  52,567,970.16 төгрөгийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлтэй байна.
Улсын төсвөөс санхүүжих   12,264,415,900.0      1,108,241,300.0          393,069,000.0          715,172,300.0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
Бусад эх үүсвэр