Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2019 оны 02 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

2019 оны 2 дугаар сард (өссөн дүнгээр) Хууль зүй, дотоод хэргийн яам иргэд, байгууллагаас 149 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 113  буюу 75.8%-ийг шийдвэрлэн өргөдөл гаргагчид хариу хүргүүлж,  36 буюу 24.2 хувь нь хяналтад байна.