ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /Хүснэгтээр/