Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм

Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм” батлах тухай 33 дугаар тогтоолыг ЭНД-ээс үзнэ үү