Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2019 оны 04 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

2019 оны 4 дүгээр сард (өссөн дүнгээр) Хууль зүй, дотоод хэргийн яам иргэд, байгууллагаас 321 өргөдөл, гомдол хүлээн авч 267  буюу 83.2%-ийг шийдвэрлэн өргөдөл гаргагчид хариу хүргүүлж,  54 буюу 16.8 хувь нь хяналтад байна.