Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2019 оны 10 дугаар сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

2019 оны 10 дугаар сард Хууль зүй, дотоод хэргийн яам иргэд, байгууллагаас 807 өргөдөл, гомдол (өссөн дүнгээр) хүлээн авч 770 буюу 95.4%-ийг шийдвэрлэн өргөдөл гаргагчид хариу хүргүүлж,  37 буюу 4.6 хувь нь хяналтад байна.