Хууль зүй, дотоод хэргийн яаманд 2019 оны 11 дүгээр сард иргэд, байгууллагаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын мэдээ

2019 оны 11 дүгээр сард Хууль зүй, дотоод хэргийн яам иргэд, байгууллагаас 876 өргөдөл, гомдол (өссөн дүнгээр) хүлээн авч 845  буюу 96.5%-ийг шийдвэрлэн өргөдөл гаргагчид хариу хүргүүлж,  31 буюу 3.5 хувь нь хяналтад байна.