Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар – 2020 он 2 сар